👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättsstaten Sverige - Lag och Rätt VT-19

Skapad 2019-01-07 13:19 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I så gott som samtliga sammanhang i livet måste det finnas klara och tydliga regler för vad som gäller. Det kan vara på fotbollsplanen, i trafiken eller i övriga samhället. I arbetsområdet "Lag och Rätt" studerar vi det system och de regler som bestämmer hur vi ska leva tillsammans i samhället och hur de uppkommit.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Det svenska rättssystemet

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska träna dig på att:

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Du ska också få en inblick i viktiga delar av rättssystemet i Sverige och förstå/känna till grundläggande principer för rättssäkerheten. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra, samt kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

KUNSKAPSKRAV FÖR ÅR 7 – MÅL

Se kunskapsmatris "Lag & Rätt

Konkretiserade mål:

Du ska få kunskap om det svenska rättssamhället men även få exempel från andra delar av världen

Att känna till hur man har sett på brott och straff/påföljd genom tiderna

Att känna till olika ord och begrepp inom juridiken

Att fundera över och diskutera kring frågeställningen; ”Vad är ett brott och varför begår man ett brott”?

Att känna till processen från gripande till påföljd eller frikännande

Att veta hur en rättegång går till

Att få kunskap om tingsrättens, polisens och kriminalvårdens arbete

Att känna till olika påföljder för olika typer av brott

Att veta vilka olika rättsinstanser som finns

HUR ELEVERNA UPPNÅR MÅLEN

Följer med och är aktiv vid lärarledda lektioner av det centrala innehållet

Deltar aktivt i diskussioner

Tar ställning i olika etiska dilemman

Ser scener ur dokumentärfilm som diskussionsunderlag

Studiebesök på Lunds Tingsrätt

Besök av närpolisen

Läser i böckerna:

Besvarar instuderingsfrågor och annat instuderingsmaterial

Besvarar och lämnar in inlämningsuppgift

 

MATERIAL

Dator

Böcker:

Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 50-94

Samhällskunskap Punkt SO del 2 sid 84-93

Instuderingsfrågor och annat arbetsmaterial som kan hämtas från Google Drive/Classroom – kurs ”Fågelskolan SO år 7”

ARBETSGÅNG

Vecka 2: Normer, Lagar och regler, Rättsstat, Rättssäkerhet - Undersök Samhället sid 56-57 och Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 50-51

Vecka 3: Vem bestämmer vilka lagar som ska finnas i Sverige? Våra grundlagar - Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 52-55

Vecka 4: Att tillåta eller förbjuda - Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 89 och Samhällskunskap Punkt SO del 2 sid 84-93

Vecka 5: Moraliska Och etiska dilemman; dödsstraff, abort och eutanasi - Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 92-95

Vecka 6: Från misstänkt till påföljd - Samhällskunskap Punkt SO del 1 sid 57-65

Vecka 7: Studiebesök Lunds Tingsrätt – förberedelser och efterföljande diskussion

Vecka 8: SPORTLOV

Vecka 9: arbete med inlämningsuppgift

Vecka 10: arbete med inlämningsuppgift - inlämning söndag 10/3

 

BEDÖMNING

Vad som kommer att bedömas:
Om du har nått upp till kursmålen ovan – se även matris: ”Matris Kunskapskrav SO – Lag och Rätt”

Bedömning baseras på klassrumsdiskussioner, arbetsuppgifter samt inlämningsuppgift