Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välbefinnande/Må bra ht -18 - vt -19

Skapad 2019-01-07 13:35 i Gonäs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill skapa "må bra känsla", med trivsel, gemenskap, och "lugn och ro stunder".

Innehåll

Hjälpfrågorna under varje rubrik är till för att vägleda i dokumentationen, alla frågor behöver inte besvaras.

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner vi oss i förhållande till våra fokusområden/lokala mål?
Vad leker och utforskar barnen? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 •  
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara,

 

Vi ser att barngruppen är lite stressad och behöver komma ned i varv. Många nya barn har börjat i höst så vi vill få ihop barngruppen så att alla ska känna gemenskap, trygghet och trivsel. Vatten intresserar de flesta barn stora som små. Våra yngsta barn har börjat gå till skogen nu i höst. De äldre barnen har ägnat sig åt lite andra aktiviteter i skogen än tidigare.

 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi arbeta mot inom temat/projektet, utifrån nulägesanalys, läroplan, styrkort och vision?
Vad vill vi att barnen ska utforska/utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö18 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära


Vårt mål är att barnen ska bli mindre stressade. Vi vill även att barnen ska känna sig trygga och känna trivsel då det är en grundförutsättning för att kunna utforska och lära sig nya saker. 

Eftersom vi jobbar med grön Flagg och vår inriktning är hälsa och välbefinnande tycker vi att det här temat passar bra. Det blir en utmaning att få barnen att prova på lite mer ovanliga frukt och grönsaker. Alla barn är kanske inte bekväma med vatten och massage så det vill vi gärna att de ska få träna på och förhoppningsvis känna sig trygga med efter avslutat tema. Vi vill att alla barn ska känna sig bekväma i skogen och uppleva att det är en avkopplande miljö för kropp och själ.

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Hjälpfrågor:

Besvara nedanstående frågor utifrån både ert förhållningssätt och hur ni organiserar verksamheten.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur dokumenterar vi processen? Vad ska vi dokumentera i processen?

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas,

Vi har hittat flera områden och arbetssätt:

Skogen: Vi ska prata om att det är bra för hela kroppen att röra på sig och vi ska träna grovmotoriken i olika terränger. Att lyssna till ljuden i skogen, fågelkvitter, vindsus och porlande vatten ska vi också göra samt ligga i mjuk mossa och titta på himlen.

Vår kost, frukt och grönsaker: Vi ska prata om att det är viktigt vad vi äter, hur och varför. Ett grönsakshjul ska vi också använda där barnen får provsmaka olika frukter och grönsaker.

Vattenlek: Barnen ska få leka med vatten och förhoppningsvis känna att det är både ro- och lustfyllt. Vi ska erbjuda barnen leksaker såsom båtar, plastankor, koppar och kannor att hälla med. Ibland ska vi även ha badskum i vattnet. För att få en lugn och stressfri miljö ska vi använda oss av en projektor och visa fiskar och andra vattendjur och växter på väggen bakom baljan med vatten i.

Taktil massage/rörelsesagor: Vi ska ge massage på barnens ryggar i form av rörelsesagor. Barnen ska då få ligga på madrasser och en lugn musik ska vara på. De större barnen ska även få prova på att ge varandra massage.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det, gentemot målen (läroplan, styrkort och vision), de genomförda lärtillfällena och de förväntade resultaten?

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

 

 

 

 

Nedanstående avsnitt är inte genomarbetade!

Avslutande Analys:

(Genomförs efter avslutat tema.)

Varför blev det som det blev?

Vad kan det varit som påverkade?

var och av vem skedde undervisningsmomenten?

vad kan vi utveckla? Hur?

Vad ska vi tänka på utifrån detta tema in i nästa?

Hur går vi vidare? Nytt tema?

 

 

Stödfrågor för reflektion.
(Denna reflektion/planering kopieras in i avsnittet "reflektion/analys" vid enskild planering eller veckomöte.)

Var är vi? Hur blev det?
Vad har vi dokumenterat den här veckan? vad intresserade barnen? vad och hur gjorde barnen?
Hur vet ni det? Hur spelade miljön in? Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

Vart ska vi?
Vad ska vi prioritera nästa vecka och varför?
Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

Hur gör vi?
Hur ger vi tillbaka till barnen?
Konkret; planering av veckan.
Hur och vad dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: