👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, Kappa 7a vt 2019

Skapad 2019-01-07 20:46 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 7 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

 

Geometri, Kappa 7a vt 2019

Ordet geometri kommer från grekiskans "geo" som betyder jord och "metria" som betyder mäta. Det du lär dig i skolan om geometri har varit känt runt om i världen i tusentals år. Geometri används av många olika yrkeskategorier och används i så skilda sammanhang som t ex i konst och i rymdforskning.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor, samt att rita och konstruera geometriska figurer.

Undervisningens innehåll

Vad?

När vi är klara med avsnittet kommer du att kunna mer om
- vinklar
- area
- samband mellan omkrets och area
- trianglar och fyrhörningar
- symmetri och symmetrilinjer
- areaenheter

Hur?

Vi kommer ha genomgångar och gemensamma aktiviteter.
Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med kamrater i mindre grupper.
Vi använder en del uppgifter i boken, men kompletterar med olika arbetsblad.
Du kommer att rita mycket och göra konstruktioner med linjal, passare och gradskiva.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

...lösa problem, redovisa och rita figurer samt att välja och använda matematiska metoder. Dina kunskaper om geometriska begrepp kommer också att bedömas.
Läs mer i matrisen nedan om bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också beskriva begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också beskriva begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan också beskriva begreppen på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du väljer och använder i huvudsak metoder med viss anpassning till sammanhanget för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med gott resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i problemlösningen.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du formulerar enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjliga att följa och ritar acceptabla geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa och ritar tydliga geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat och ritar geometriska figurer med god precision.
Resonemang
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
v 2-3
Vinklar, symmetri och månghörningar
s 91-106
s107-110
s111-112
- Matte Direkt s 66-71 - Problemlösning s 105
- Begreppet vinkel - Begreppen spetsig, trubbig och rät vinkel - Mäta och uppskatta vinklar - Rita vinklar av bestämd storlek - Känna till och använda triangelns vinkelsumma - Rita trianglar, rektanglar och kvadrater med olika förutsättningar givna - Beskriva trianglar, rektanglar och kvadrater med avseende på sidor, vinklar och diagonaler
- Vertikalvinklar - Likbelägna vinklar - Vinkelsummor i månghörningar - Konstruktion av olika trianglar med passare och linjal
v4-5
Omkrets och area
s114-127
s128-131
s132-135
- Omkrets - Uppskatta och beräkna arean av månghörningar - Välja och växla mellan olika areaenheter - Förklara samband mellan omkrets och area
- Storaareor och areaenheter - Mönster med area och omkrets
v 6
Blandade övningar
- Repetition s138-141 - Blandade provuppgifter s324-327 - Något extra s142-143
v 7
Prov och uppföljning