👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A

Skapad 2019-01-08 10:30 i Centrumskolan Munkedal
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Under den här terminen kommer vi arbeta med de fyra räknesätten, prioriteringsregeln, multiplikation, division och taluppfattning. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4A.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

 

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

 

Problemlösningsförmåga

 

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                    

 

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

 

Metodförmåga                                                                                              

 

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

 

Kommunikationsförmåga  

 

 • kunna använda bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer                                                                                                                                

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Du kommer att arbeta med Favorit matematik 4A, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

 

Du kommer att få undervisning om:

 

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.
 • Division och division med rest
 • Taluppfattning

 

Bedömning

 

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 

 • I gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • I arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik 4

Favorit matematik 4A

Kapitel 1 - De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
Jag kan jämföra och rangordna tal 0-10000
Jag kan använda begreppen summa, differens, produkt och kvot.
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion, i huvudet och skriftligt med uppställning
Jag kan lösa uppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriterings-regeln.
Jag kan lösa problem genom att välja räknesätt, uppskatta rimlighet och motivera lösningen.
Jag kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt och kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler.
Kapitel 2 - Multiplikation
Jag kan tolka muntlig information. och göra beräkningar med multiplikation.
Jag förstår hur multiplikationerna 1x9, 1x90 och 1x900 hänger ihop och använder den kunskapen vid beräkning.
Jag kan lösa uppgifter i multiplikation skriftligt, med talsortsräkning.
Jag kan lösa uppgifter i multiplikation skriftligt med uppställning
Jag kan lösa problem genom att välja räknesätt, uppskatta rimlighet och motivera lösningen.
Jag kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt och kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler
Kapitel 3 - Division
Jag kan tolka muntlig information. och göra beräkningar med division.
Jag kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i division.
Jag förstår att man kan kontrollera resultatet i en division med hjälp av multiplikation, och tvärtom.
Jag kan lösa uppgifter i division skriftligt, med kort division,
Jag kan använda minnessiffror i kort division.
Jag kan lösa divisioner med nollor i kvoten.
Kapitel 4 - Taluppfattning, statistik och algebra
Jag storleksordnar positiva och negativa heltal och kan skriva de på tallinje.
Jag kan utföra additioner och subtraktioner med positiva och negativa heltal.
Jag kan rita ett linjediagram och kan avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
Jag kan skriva ett uttryck med ett obekant tal (en variabel).
Jag kan beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck och förstår att ett uttryck har olika värde beroende på värdet av det obekanta talet (variabeln).
Jag kan använda olika egna metoder för att lösa ekvationer och kan då berätta hur jag gjort