👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7- flodkulturerna

Skapad 2019-01-08 10:34 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Har du någonsin funderat över hur dåtidens människor kunde bygga pyramider som står kvar än idag? Hur tror du att vårt samhälle hade sett ut om skriften inte hade uppfunnits? Det och mycket annat ska vi ta reda på under arbetsområdet som kommer att handla om de första samhällena kring floderna.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att: 

·         använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

·         kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

·         reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

·         använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 Dåtiden hjälper oss förstå nutiden som i sin tur hjälper oss att förstå vad som komma skall i framtiden

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Kanar kommer att ha korta genomgångar om varje flodkultur innan du börjar arbeta med det

 • Mesopotamien
 • Egypten
 • Indus 
 • Kina

Du kommer att arbeta kring flodkulturerna i expertgrupper där du kommer att samarbeta med dina klasskamrater (finns tilldelat på CLIO). 

Du kommer att arbeta med frågor som är kopplade till arbetsområdet, detta gör du genom att både arbeta enskilt och diskutera med dina bänkkamrater. 

Vi kommer att titta på korta filmer som är kopplade till arbetsområdet. 

Vi kommer att använda oss utav datorerna och CLIO. 

 

Det kommer även att finnas möjlighet att fördjupa sig om:

 • Mayaindianerna
 • Inkariket
 • Aztekerna
 • Dahomey

Den färdiga fördjupningen skickas till kanar.altahir.rinke@analys.urkund.se

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer i första hand att ta hjälp av dina klass och bänkkamrater om du behöver stöd i arbetet.

Du kommer att diskutera mycket i olika grupper och kan då ta stöd från gruppen. 

På CLIO kan du lyssna på alla texter samt få en begreppsförklaring till svåra ord. Vi kommer att arbeta mycket med begreppsförståelse på lektionerna där vi tillsammans tar upp utmanande begrepp som vi förklarar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Bedömningen sker löpande hela tiden.

Diskussioner på lektionerna bedöms.

Svar på dina frågor bedöms.

Vi arbetar med detta v.2-6 och därefter börjar vi med Antiken.

Provform kommer vi överens om tillsammans.

Uppgifter

 • Expertgrupper- frågor

Matriser

Hi
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Resonera om orsaker och konsekvenser. Lärandemål kopplade till detta kunskapskrav: -Jag kan redogöra för flodens betydelse för de tidiga civilisationerna. -Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan de forna civilisationerna i Egypten och Mesopotamien.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Del från kunskapskrav
Undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Del från kunskapskrav
Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Del från kunskapskrav
Använda historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.