Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och Frihetstiden

Skapad 2019-01-08 13:31 i Vallonskolan Östhammar
En planering för arbetsområdet Stormaktstiden och Frihetstiden
Grundskola 6 Historia
Under våren ska vi arbeta med tiden då Sverige var som störst, Stormaktstiden (1611 - 1718), och den efterföljande Frihetstiden (1720 - 1772). Vi kommer att följa Sveriges utveckling och lära oss hur folk levde och blev påverkade av hur kungar och drottningar styrde.

Innehåll

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

 

• viktiga personer under den här tiden, inte bara kungar och drottningar, och på vilka sätt de har framställts under åren.

• olika händelser (t.ex. häxprocesserna, 30-åriga kriget, slaget vid Poltava, snapphanekrigen).

• hur Sverige växte fram (landet, områden, städer, nya gränser) och om handeln med andra länder.

• språkets, kulturens, samhällsklassernas och statens framväxt.

• likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

• samband mellan dåtidens (kultur, traditioner, byggnader, städer) och dagens Sverige.

• vad tex brev, dagböcker, arkivmaterial och andra dokument kan berätta om den tiden.

* om likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

               

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få:

- ta del av genomgångar.

- läsa, bearbeta och skriva egna faktatexter.

- samtala och diskutera.

- se på filmer.

- arbeta enskilt och i grupp tillsammans med andra.

 

 

  

Bedömning och dokumentation

Du ska redovisa din kunskap genom att:

- delta aktivt på lektionerna, svara och ställ frågor, var med i diskussioner

- skriftliga uppgifter

- uppgifter på unikum, lägger ut dessa under arbetets gång.

- visa kunskaper genom prov. Information om vad, hur och när läggs ut under den här planeringen senast en vecka innan.

 

Ungefärlig planering

v. 2 - 4 sidorna 230 - 244 "Stormaktstidens människor"

Här kommer eleverna att utveckla sin historiska referensram genom att få en bild av hur människors olika levnadsvillkor i olika samhällsklasser under 16oo-talet, samt kunskaper om hur Sverige styrdes och hur makten var fördelad.

v. 5 sidorna 264 - 277 "Amerika" 

Här kommer eleverna att utveckla sin historiska referensram genom att läsa om händelser som Columbus upptäckt av Amerika, kulturmöten mellan européer och urbefolkningen i Amerika.

v. 6 - 7

Här kommer eleverna att specialstudera ett område inom svensk historia under stormaktstidens sista årtionden.

Områden som de kommer att kunna välja mellan är: Karl XI, Häxprocesserna, Karl XII, Poltava 1709 eventuellt något mer om någon elev önskar något specifikt område som angränsar till de ovan nämnda.

Här måste eleverna använda sig av källkritik mot de texter/informationskällor som de använder sig av.

Detta arbete ska redovisas under vecka 7 antingen muntligt (ca 5 minuter) eller skriftligt( max 1 sida)

 

v. 8 sportlov

 

v. 9 - 10 sidorna 310 - 315 samt 326 - 334 "frihetstiden" samt "Gustav III"

Här kommer eleverna att jobba med sin historiska referensram samt lära sig historiska begrepp för hur historisk kunskap ordnas

 

v. 11 buffertvecka/uppstart av religionskunskap/ övrigt

 

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan:     

Uppgifter

 • Stormaktstidens människor - uppgift v 4

 • Minitest - spanjorerna och indianerna

 • eget projekt - stormaktstiden

 • Frihetstiden

 • historiska termer

 • Boken sidorna 264 - 277

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 6 Skolverket

Rubrik 1

På väg mot E
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: