👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 8

Skapad 2019-01-08 18:21 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Varför använder man bokstäver istället för siffror i matten ibland? Kan man uttrycka t.ex. en figurs area med bokstäver? Hur löser man kluriga ekvationer och när använder man dem? Under detta arbetsområde kommer vi använda oss av både bokstäver och siffror när vi räknar. Att skriva uttryck, använda formler och ekvationer kallas för algebra och är en viktig del i matematiken. Målet med arbetsområdet är att förstå varför och hur vi använder algebra, nu kör vi....!

Innehåll

Innehåll

Följande delar kommer vi att gå igenom, kursivt är röda sidor:

 • Skriva uttryck med variabler och parenteser
 • Beräkna värdet av ett uttryck
 • Tolka uttryck 
 • Förenkla olika uttryck
 • Lösa ekvationer på olika sätt
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Skriva uttryck och formler för mönster
 • Räkna mer med uttryck med parenteser
 • Ekvationer med division och x i båda leden
 • Mer problemlösning med ekvationer

Arbetssätt

Genomgångar med exempel och diskussioner i helklass.

Någon film och "quiz" från "studi.se"

Uppgifter från boken.

Muntliga resonemangsuppgifter

EPA-problemlösning

Programmeringslektioner från boken "räkna med kod"

 

Titta gärna på filmer och genomgångar på studi.se om du känner att du behöver (eget ansvar :-) )

Lämliga filmer i detta arbetsområde finns under algebrafliken:

 • Algebra: "att räkna med bokstäver", "att arbeta med algebraiska uttryck 1 och 2", "minus framför parentes"
 • Grundläggande ekvationer: "Introduktion till ekvationer", "att teckna en ekvation"
 • Ekvationsräkning: "ekvationslösning med pekfingermetoden", "ekvationslösning med balansmetoden"

Så visar du dina kunskaper

 • Under diskussioner i helklass (hur du deltar och för samtalet framåt)
 • Vid enskilt arbete i t.ex. bok eller quiz på studi (hur du förstår och använder begrepp och väljer olika metoder)
 • Vid speciella problemlösningslektioner/uppgifter (din förmåga att lösa problem, välja metod och resonera kring t.rx. tillvägagångsätt och rimlighet)
 • Genom din mutliga och skriftliga kommunikation, redovisningar och samtal (strukturen och språket)
 • Vid diagnosen (så vi vet vad som behöver arbetas vidare med)
 • Vid ett skriftligt prov (alla förmågor testas)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra år 8

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja metod/strategi
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Väljer en metod eller strategi som fungerar för problemet.
Väljer en metod eller strategi som är anpassad till problemet.
Väljer en metod eller strategi som passar bra för problemet, är effektiv och generell.
Resonemang
Om ditt tillvägagångssätt för att lösa problemet, alternativ till det och rimligheten i svaret.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan ge en enkel förklaring till varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Med vägledning kan du ge förslag på ett alternativt tillvägagångsätt.
Du kan motivera varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge ett förslag till alternativt tillvägagångsätt.
Du kan motivera med matematisk hållbart resonemang varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångsätt.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Dina kunskaper om begerpp och hur/när du använder dem.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan de viktigaste begreppen och använder dem i sammanhang vi arbetat mycket med.
Du vet vad begreppen innebär och kan använda dem i sammanhang vi arbetat med.
Du vet vad begreppen innebär och har så god förståelse så att du kan använda dem i nya sammanhang som vi inte dirket arbetat med.

Metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja metod
För beräkningar och för att lösa rutinuppgifter inom algebra
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Dina metoder fungerar oftast och är till viss del anpassade till sammanhanget.
Dina metoder är anpassande till sammanhanget
Dina medtoder är effektiv och väl anpassande till sammanhanget.
Resultat
Resultat av dina beräkningar och lösningar på rutinuppgifter.
Du får ganska ofta korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får oftast korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får i stort sett alltid korrekt svar vid dina beräkningar.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Föra och följa argument vid redovisningar och diskussioner
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du deltar genom att ge något argument ibland.
Du deltar genom att ge egna argument som det går att diskutera vidare från.
Du deltar genom att framföra egna argument som leder till vidare diskussioner samt ta del av andras så att diskussionen födjupas.
Skriftlig
Redogörelse för tillvägagångsätt med hjälp av matematiska uttryckssätt (symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, bilder)
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du använder någon matematisk uttrycksform som delvis passar till sammanhange, när du redogör för hur du gjort uppgiften. Det går att följa din tanke.
Du använder någon matematisk uttrycksform som passar för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är tydlig.
Du använder någon matematisk uttrycksform som är effektiv och passar bra för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är tydlig och alla steg finns med.