Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 3

Skapad 2019-01-08 19:42 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Under vårterminen kommer du arbeta vidare med att utveckla dina förmågor i matematik. Du kommer träna på problemlösning, använda matematikens ord, begrepp och metoder, föra och följa resonemang samt samtala om dina lösningar och beräkningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Taluppfattning inom talområdet 0-10 000
 • Strategier för huvudräkning
 • Skriftliga räknemetoder 
 • Välja räknesätt
 • Skriva uttryck

Tid:

 • Klockan (analog och digital)
 • Räkna med tid

Bråk

 • Dela upp helheter i olika delar
 • Jämföra och namnge delarna.

Geometri

 • Geometriska objekt
 • Area 
 • Omkrets
 • Mätning
 • Symmetri

Problemlösning:

 • Läsa och förstå uppgiften
 • Hitta olika lösningar på problemet.
 • Resonera kring svarets rimlighet.
 • Visa hur du löst uppgiften
 • Lyssna på hur andra löst uppgiften - ställa frågor

Inom ovanstående områden arbetar vi med de matematiska förmågorna som eleverna ska utveckla:

 • Använda matematikens begrepp (När vi pratar om matematik använder vi de matematiska begreppen och hittar samband mellan dem)
 • Välja matematiska metoder (När vi arbetar med problemlösning eller textuppgifter där det inte är direkt givet vilket räknesätt man ska använda)
 • Föra och följa matematiska resonemang (när vi lyssnar på varandra och bygger på varandras lösningar och tankar.)
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra (När vi pratar om hur vi gör när vi löser olika uppgifter, när vi har fått olika svar.)

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer fortlöpande elevens arbete och progression i matematik.

Vi har även avstämningsuppgifter inom och efter varje område samt avstämningsuppgifter enligt Falkenbergs kommuns matematikplan.

Undervisning och arbetsformer

Du tränar på detta bl a genom:

 • Arbete med de matematiska grunderna, bl.a. de fyra räknesätten, enskilt eller i mindre grupper 
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner om matematik i klassen.
 • Träna på aktuella symboler, ord och begrepp 
 • Ta del av olika strategier för att lösa problem
 • Träna på både logiskt tänkande, matematiska grunder, läsförståelse samt förmågan att samarbeta
 • Praktiskt arbete med olika laborativa material
 • Självbedömning/utvärdering av arbeten
 • Kamratbedömning av t ex skriftliga redovisningar av problem
 • Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: