Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder samt luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2019-01-08 19:54 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 Kemi
Du kommer under cirka fyra veckor att få arbeta med kemins grunder och lära dig om kemiska reaktioner. Du kommer bland annat att få laborera en hel del, samt läsa, jobba med frågor, se på film och diskutera. Därefter fortsätter vi med att lära oss om luft, vatten och mark samt om syror och baser. Vad finns det egentligen i luften vi andas och vattnet vi dricker? Vilka konsekvenser får vårt sätt att leva på just dessa två delar? Detta och mycket mer kommer vi att behandla i detta kemiområde!

Innehåll

Mål för Kemins grunder och kemiska reaktioner: 

-       Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas

-       Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion

-       Kunna ge exempel på reaktioner med syre

-       Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider

-       Veta att när väte brinner bildas vatten

-       Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas

-       Kunna visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver

-       Gå igenom och lära sig alla delar av naturvetenskapligt arbetssätt (systematiskt arbetssätt)

 

Mål för Luft, vatten, mark, syror och baser

-       Vilka gaser som finns i luft

-       Egenskaper hos kvävgaser, syrgas och koldioxid

-       Beskriva vad som sker vid en förbränning

-       Förstå varför förbränning med kol ibland ger koloxid och ibland koldioxid

-       Veta varför koloxid är en giftig gas

-       Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion med syre och hur rost kan förhindras

-       Varför föremål av aluminium inte förstörs av luft

-       Förklara varför ozonlagret är viktigt

-       Förklara vad som menas med växthuseffekten

-       Veta vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl

-       Förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser

-       Redogöra för vattnets speciella egenskaper

-       Redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel

-       Beskriva vattnets kretslopp

 

-       Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper

-       Redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

-       Redogöra för syrors och basers egenskaper

-       Redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till.

-       Redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningen.

 

Du kommer att få lära dig genom att:

·      Se på film 

·      Genomföra systematiska undersökningar

·      Diskutera

·      Läsa/skriva

·      Dokumentera laborationer 

 

Du kommer att blir bedömd på din förmåga att:

·      Genomföra systematiska undersökningar. Din förmåga att planer, genomföra och utvärdera laborativa uppgifter. 

·      Använda dig av begrepp. Dina kunskaper om ämnet och förmågan att beskriva och förklara bedöms genom prov, men också genom de samtal som sker i klassrummet kring naturvetenskapliga samband och miljö.

Uppgifter

 • Kemiska reaktioner, laboration samt skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi 7

Kemins metoder och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: