Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 9, vt-19

Skapad 2019-01-09 13:10 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
I detta tema kommer vi att få kunskap om allt från Big Bang till stjärnornas livscykel.
Grundskola 9 Fysik
Vad säger vetenskapen om universums uppkomst och utveckling? Hur bildades den första materian? Var kommer galaxer, stjärnor, planeter och andra himlakroppar ifrån? Detta och mycket mer kommer du att få svar på inom denna kurs!

Innehåll

Preliminär planering och tidsram

Vi kommer att använda oss av Gleerups Fysik, kap 13, samt egna sökningar på Internet.

Kursen omfattar v 3-6

Du kommer att få fördjupa dig inom ett av följande områden:

1. Universums uppkomst / Big bang

2. Universums uppbyggnad - himlakroppar, solsystem, galaxer

3. Stjärnor - deras livscykel

4. Svarta hål

5. Vår galax - Vintergatan

6. Asteroider, kometer, meteorer, meteoriter

7. Liv i universum!?

Ni ska tillsammans i gruppen sammanfatta det viktigaste inom området i en kort faktatext (se uppgiften i Teams för detaljer), samt presentera detta material muntligt för era klasskamrater. Texterna samt den muntliga presentationen kommer sedan att ligga till grund för ett skriftligt prov. Du ska också individuellt lämna in en skriftlig källförteckning över de källor du använt dig av i ditt arbete, samt en källkritisk granskning av en av dina källor.

Viktiga datum:

Måndag v 3 (14/1): Du ska, tillsammans med din grupp, ha valt ett av ovanstående områden att fördjupa er inom.

Tisdag v 4 (22/1): Gruppens faktatext lämnas in.

v 5: Muntliga redovisningar i grupp

Fredag v 6 (8/2): Skriftligt prov

Fredag v 7 (15/2): Skriftlig källförteckning samt källkritisk granskning lämnas in (OBS denna ska skrivas individuellt)

Bedömning

Bedömningen kommer att grundas på diskussioner på lektioner, inlämnad faktatext (gruppgemensam), muntlig redovisning, skriftligt prov samt inlämnad skriftlig källkritisk granskning (individuell).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Generell Matris Fy 7-9

F
E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp..
Planera och undersöka
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga dokumentationer.
Beskriva och förklara
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Helhetsbedömning
Sammanlagd bedömning.

Fy
Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritisk granskning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
F
E
C
A
Kunskapskrav 2
Söka information och kritiskt granska källor
Du använder enbart en källa. Det saknas NO-begrepp i Din diskussion om källans trovärdighet. Det saknas underbyggt resonemang kring källans trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om infor-mationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och rele¬vans.

Fy
Muntlig redovisning NO

Lägre
Högre
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning tillavslutning.
I min redovsning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag är så säker att jag kan ge mig ut på sidospår utan att förståelsen går förlorad (t e x berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget eller "bokens" språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde mest eget språk. Jag använde viktiga naturvetenskapliga ord och begrepp som hör till ämnet, och som jag ibland förklarade.
Jag använde helt mitt eget språk. Jag använde viktiga naturvetenskapliga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Jag har bemödat mig om att ta med viktiga naturvetenskapliga ord och begrepp som hör till ämnet, och att förklara dessa genom att ge konkreta, tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet, och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: