👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige på 1700-1800-talet

Skapad 2019-01-09 14:48 i Riala skola Norrtälje
Grundskola 6 Historia
Ett arbetsområde om hur det var i Sverige under 1700- och 1800-talet. Från frihetstiden till det moderna Sverige.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du ha möjlighet att utveckla din förmåga att:
- ha kunskaper om hur Sverige styrdes under tidsperioden och vilken förändring som skett sedan tidigare perioder.
- ha kunskaper om vad jordbrukets omvandling (skiftesreformerna) innebar.
- resonera om konsekvenser av jordbrukets omvandling för människor.
- jämföra 1700- och 1800-talet med andra tidsperioder.
- historiska begrepp, t.ex. orsak, konsekvens, frihetstiden, förändring och upplysningstiden.
- använda historiskt källmaterial och resonera om materialets användbarhet.

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- läsa i läroboken enskilt och tillsammans.
- se på film.
- diskutera i mindre grupper och i helklass.
- förklara och diskutera historiska begrepp.
- göra arbetsblad.

Uppgifter

 • Historieprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
1700-1800-talet

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
Du behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var att leva under 1700- och 1800-talet.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva och hur landet styrdes under 1700- och 1800-talet.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva och hur landet styrdes under 1700- och 1800-talet.
Orsaker och konsekvenser
Du behöver träna mer för att kunna föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du för utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Samband mellan tidsperioder
Du behöver träna mer för att kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver utvecklade samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver välutvecklade samband mellan olika tidsperioder.
Historiskt källmaterial
Du behöver träna mer för att kunna använda historiskt källmaterial och resonera om källornas användbarhet.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Du använder något enstaka ord/begrepp när du skriver och samtalar.
Du använder några ord/begrepp när du skriver och samtalar.
Du använder flera ord och begrepp när du skriver och samtalar.
Du använder ord och begrepp på ett naturligt sätt när du skriver och samtalar.