👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2019-01-10 07:52 i Vollsjö skola Sjöbo
Under sex veckor kommer vi arbeta med sagor. Vi kommer läsa sagor, skriva sagor och dramatisera sagor.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med sagor. Vi kommer läsa sagor, skriva egna sagor och lära oss om de typiska dragen för en saga.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • Vi ska se en film om Ronja Rövardotter.
 • Du ska få lära dig lite mer om författarna Astrid Lindgren, Elsa Beskow, Bröderna Grimm och H.C Andersen
 • Du ska få höra några klassiska sagor så som Minsta prinsessans äppelträd, Kejsarens nya kläder, Den ensamma drakungen, Hans och Greta, Fyra bröder och Dummerjöns
 • Du ska få lära dig hur en saga är uppbyggd och vilka typiska sagodrag det finns.
 • Du ska få lära dig om dialog och talstreck.
 • Du ska få lära dig om substantiv och singular och plural, bestämd och obestämd form.
 • Du ska få läsa några egna sagor och arbeta med läsfixarna.
 • Vi ska skriva en saga tillsammans.
 • Du ska få skriva en  saga tillsammans med en kompis genom att följa instruktioner steg för steg. 
 • Du ska få skriva en egen saga.
 • Du ska renskriva din saga på datorn.
 • Du ska ge respons på en kamrats saga.
 • Du ska bearbeta din egen saga efter responsen så att den får en ökad tydlighet och bättre kvalitét.
 • Du ska få läsa upp din saga för en liten grupp förskolebarn.

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." (Lgr 11)

Visa vad du lärt dig

Genom att skriva en egen saga där du visar att du förstått vad en saga är och där du följer skrivreglerna.

Genom att ge respons på en kamrats saga.

Genom att bearbeta sagan efter responsen så att den får en ökad tydlighet och kvalité. 

Genom att göra en sagoanalys där du visar att du förstått sagans innehåll och budskap och att du känner till sagan kännetecken. 

Tidsram

Arbetsområdet kommer pågå i 4 veckor.

Bedömning

Kunskapskraven nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Sagor

Sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Svenska
Läsa Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier.
...kan med stöd av vuxen läsa sagor för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
...kan läsa sagor för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
... kan läsa sagor för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett lämpligt sätt.
... kan läsa sagor för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett lämpligt och effektiv sätt.
Svenska
Läsförståelse Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse.
...kan med stöd av vuxen göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika sagors innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
...kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika sagors innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
...kan göra utvecklade sammanfattningar av olika sagors innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
...kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Svenska
Resonemang Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...kan med stöd av vuxen utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Svenska
Skriva/Innehåll Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och gestaltande beskrivningar.
...kan med stöd av vuxen skriva saga där innehållet är lätta att förstå. Min saga har en enkel handling och enkla gestaltande beskrivningar.
...kan skriva en saga där det jag skriver är begripligt för den som läser min text. Jag använder minst två av de typiska dragen för en saga. Min saga har en enkel handling och enkla gestaltande beskrivningar. begripligt innehåll
...kan skriva en saga där det jag skriver är relativt tydligt för den som läser min text. Jag använder minst fyra av de typiska dragen för en saga. Min saga har utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. relativt tydligt innehåll
...kan skriva en saga där det jag skriver är tydligt för den som läser min text. Jag använder de flesta av de typiska dragen för en saga. Min saga har välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. tydligt innehåll
Svenska
Skriva/Struktur Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande struktur.
...kan med stöd av vuxen skriva en saga där det går att följa händelser i mitt berättande.
...kan skriva en saga där det på vissa ställen kan vara svårt att följa händelser/berättandet som utspelas i mina texter. i huvudsak fungerande struktur
...kan skriva en saga där det på enstaka ställen kan vara svårt att följa händelser/berättandet som utspelas i mina texter. relativt väl fungerande struktur
...kan skriva en saga där det är enkelt att följa händelser/berättandet som utspelas i mina texter. väl fungerande struktur
Svenska
Skriva/variation Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation.
...kan med stöd av vuxen skriva på ett varierat sätt i mina sagor Jag försöker att inte börja mina meningar på samma sätt t ex.
...kan skriva på ett ganska varierat sätt. Jag börjar ofta mina meningar på samma sätt och skriver ofta liknande ord i mina meningar. viss språklig variation
...kan skriva på ett förhållandevis varierat sätt. Mina meningar börjar ibland på samma sätt men jag försöker variera dem. Jag försöker också använda mig av olika ord som har samma betydelse för att variera min text. kan skriva på förhållandevis god språklig variation
...kan skriva på ett varierat sätt. Mina meningar börjar på ett varierat sätt och jag använder mig av olika ord som har samma betydelse i mina texter för variation. god språklig variation
Svenska
Skriva/Stavning I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
...kan med stöd av vuxen använda mig av punkt och stor bokstav på rätt ställe. Jag kan med stöd av vuxen skriva så att det inte finns stavfel i min text.
...kan skriva texter där det förekommer att jag har glömt stor bokstav och punkt vid flertalet ställen. Jag har också en del stavfel i min text som kan göra det svårt att förstå det jag skriver. [används] med viss säkerhet
...kan skriva texter där det på några ställen förekommer att jag har glömt stor bokstav och punkt. Jag har få stavfel i min text som ibland kan göra det svårt att förstå det jag skriver. [används] med relativt god säkerhet
...kan skriva texter där det på ett eller två ställen förekommer att jag har glömt stor bokstav och punkt. Jag har få stavfel i min text som inte påverkar betydelsen av det jag skriver om. [används] med god säkerhet