Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-01-10 13:03 i Olof Persgårdens förskola Ale
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö. De behov och intressen som barnen har ska ligga till grund vid utformning av miljön och planering av verksamhet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen känner till att de kan påverka sin vardag på förskola genom till exempel rösta fram dagens eller samlingens innehåll.

Mål

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation Utveckling pågår när visar för barnen olika strategier för hur de kan göra för att göra sina röster hörda. Utveckling pågår när vi vuxna bemöter barnen med genuin intresse för deras tankar och idéer och respekterar dessa
 • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan Utveckling pågår när vi uppmärksammar barnen för konsekvenserna av deras handlingar samt när vi erbjuder barnen möjlighet att aktivt påverka sin vardag på förskolan. Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar när vi involverar de i beslutsfattandeprocesser rörande den pedagogiska miljöns utformning.
 • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem denna förmåga utvecklas när vi involverar barnen i olika typ av beslutsfattande genom att uppmuntra de att uttrycka sina åsikter

Genomförande/ Arbetsmetoder

 • På avdelningen har vi regelbunden samling som inte är bara möjlighet för lärande utan även som är en möjlighet för barnen att uttrycka sina tankar och åsikter och på så sätt kunna påverka sin vardag på förskola. 
 • Det är vi vuxna som har ansvar för att fatta beslut för barns bästa. Vi involverar barn i beslutsfattande genom att uppmuntra barnen att uttrycka sina åsikter. 
 • Vi återkopplar till barnen om vilka beslut som fattas och varför så att barnen kan se att deras åsikter beaktas och deras deltagande var viktigt
 • Vi vill erbjuda barnen möjlighet att delta i utvecklingssamtal. Om det är lämpligt för barnet att delta samt vilken typ av deltagande i utvecklingssamtalet som passar bäst ska bedömas individuellt för varje enskild barn, i samråd med vårdnadshavarna och barnet själv. Genom att erbjuda barnet möjlighet att delta i utvecklingssamtal  visar vi respekt för barnet samt ökar deras medvetenhet om sitt inflytande och delaktighet i verksamheten och över sitt eget lärande
 • Vi har Fredags kul som utformas utifrån barnens idéer
 • Vi genomför trygghetsrundor med barnen med syfte att kartlägga förskolans miljö och platser där barnen känner sig trygga samt platserna där de trivs eller inte trivs.

Uppföljning

 

 

Utvärdering

Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Vad ska vi utvärdera: Vet barnen vad delaktighet och inflytande innebär? Tycker barnen att de har inflytande över sin vardag på förskola?  Visar barnen förmåga att ta ansvar för sina handlingar? utvecklar barnen förmåga att ta ansvar om förskolans miljö? Beaktar vi barns intresser och behov vid utformning och förändring av pedagogiska miljön och planering av aktiviteter?

Utvärderingssätt : samtal med barnen, reflektion i arbetslaget, observationer

Analys och utveckling

Bild: forskoleforum.se

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: