Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & Metallslöjd åk 4 Vt-19

Skapad 2019-01-10 19:42 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Under vårterminen kommer vi att arbeta med sammansättningar/konstruktion. Terminens första arbete är en praktisk servetthållare genom att du får designa servetthållaren så skapar du också eget uttryck.

Innehåll

Vårterminen 2019

 

 

 • Vi tillverkar och designar / formger  en praktisk servetthållare för hemmets bruk.

 • Vi Tillverkar Bi holkar.

 • Eget arbete som du planerar från början till slut. 

 • Enklare trådslöjd (Luffarslöjd)

 • Extra uppgift  ("kul på hjul") vi tar till vara på spillvirket.

 

 

 

Syfte:

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfiket att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

 

 

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi diskuterar tillsammans formgivning och funktion.
 • Vi kommer att ha muntliga instruktioner och skriftliga instruktioner.
 • Vi kommer prata om materialet.
 • Vi kommer att lära oss att skissa.
 • Vi kommer att prata om vilka verktyg vi ska ha till uppgiften.

 

 

 

 

Vi kommer att skriva i loggboken för att planera och utvärdera eget lärande av arbetet och verktyg i arbetsprocessen.

 

 

 

 

 

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • Kunna tillämpa de allmänna säkerhetsregler som gäller för arbete i slöjdsalen.
 • Ta ansvar för ditt arbete.
 • Kunna använda olika verktyg t ex fogsvans, kontursåg, fil och sandpapper.
 • Kunna göra en egen skiss och enkla former.
 • Kunna  utveckla din förmåga om färg, form, funktionen och konstruktion för att kunna göra medvetna val av material och teknik.
 • Kunna välja och utföra lämplig ytbehandling tagen till funktionen och utseende.
 • Kunna planera och utvärdera sitt lärande och följa instruktioner, muntliga och skriftliga
 

 

 

 

Bedömning:

 

Dina förmågor bedöms utifrån nedanstående punkter.

 • Slöjdföremål och instruktioner - Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet.
 • Graden av delaktighet i form av egna förslag, idéer, delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.
 • Använda redskap -  Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och redskap
 • Tillvägagångssätt - Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstaganden och val.
 • Inspirationsmaterial - Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ
 • Ge omdöme - Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat slutresultatet       
 • Tolka - Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler och färg.
 

 

 

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: