👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmoment Förr eller senare exploderar jag.

Skapad 2019-01-11 08:34 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer arbeta med läsförståelse där vi utvecklar förståelse genom tolkning av det vi läser. Vi kommer använda oss av läs- och ordförståelsestrategierna, arbeta med att skriva läsloggar, ett par berättande texttyper och vi kommer använda oss av kamratrespons i processkrivningen. Vi kommer också arbeta med att söka och granska information.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa bok och arbeta med loggfrågor kring denna. Vi kommer även att arbeta med hur en gör kopplingar och hur en resonerar.

Innehåll

Syfte - Varför?

Vi kommer att arbeta med att kommunicera i tal och skrift, i att söka och granska information och att använda oss av läsförståelse för att utveckla våra tankar. Vi kommer inom det arbetet öva vårt resonerande och argumenterande språk. 

Centralt innehåll - Vad?

Moment Läsa, läsförståelse, resonemang, berättande text, respons, söka och sammanställa information och samtala om. 

 • Vi läser skönlitteratur och sakprosa. 
 • Vi gör sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. 
 • Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar vi och för underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verken.  
 • För resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.  
 • Drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 
 • Berättande texter har gestaltande beskrivningar och berättargrepp.  
 • Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 
 • Sammanställningarna innehåller beskrivningar, förklaringar och ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat- och källhänvisningar. 
 • Ger omdömen om texternas innehåll och uppbyggnad och utifrån responsen bearbetar vi texterna mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet. 
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  

  

Undervisningens innehåll - Hur?

Vecka 3-9

Moment Läsa, läsförståelse, resonemang, berättande text, respons, söka och sammanställa information och samtala om.  

Texter: Förr eller senare exploderar jag av John Green , Att döda ett barn av Stig Dagerman   

 Uppgifter:   

 • Läsa boken  och novellen Att döda ett barn  
 • Göra sammanfattningar med kopplingar  
 • Föra resonemang utifrån läsning, tolkning och olika perspektiv    
 • Samtala om det vi läser och skriver
 • Redogöra för dina tankar, åsikter och frågor
 • Skriva berättelse och novell  
 • Bearbeta utifrån kamrat- och lärarrespons  

  Läsloggsuppgifter   

 1. Göra sammanfattning på de sidor du läst med kopplingar till andra texter.  
 2. Välj ut en till två karaktärer i boken, beskriv deras roll i boken. Varför är de viktiga för handlingen? Beskriv även deras personlighet och stärk det med citat från boken.

 

Vecka 3  

 Börja läsa Förr eller senare exploderar jag sid 11 - 109, tyst egen läsning .  Läs klart och jobba med läsloggsfrågor tillsammans och öva resonemangsspråk och sammanfattningsspråk med kopplingar, träna utveckla text. kamratrespons på loggen.

Vecka   4

 Läs Förr eller senare exploderar jag sid 110-227, tyst egen läsning  Läs klart och jobba med läslogg,   Genomgång symbolik, metafor, liknelse,kamratrespons och boksamtal  

  

Vecka 5  

 Läsa Förr eller senare exploderar jag sid 228-308 tyst egen läsning. Jobba med läslogg. Genomgång, läslogg, och boksamtal  

 

Vecka 6  

 Genomgång budskap, skrivuppgift budskap, boksamtal

  

Vecka 7

 Genomgång och uppgift: För resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eller budskap

  

Veck 8

Läsförståelse och resonemang. Att döda ett barn, Stig Dagerman

 

Vecka 9

Sportlov 

   

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Matriser

Sv SvA
Betygsmatris i Svenska 7-9

Förmåga

E
C
A
Läsförståelse
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse. Du kan tolka och föra underbyggda resonemang om litterära verks budskap. Du kan även föra resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt och på ett ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du god läsförståelse. Du kan tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan även föra utvecklade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du mycket god läsförståelse. Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda. Du kan även föra välutvecklade och nyanserade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Skrivförståelse
Du kan skriva olika texttyper med varierat språk anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika källor, samt kunna resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla beskrivningar, förklaringar, ämnesrelaterat språk, fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i samspel. Du kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med gott varierat språk väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och varierande källor, samt kunna väl utvecklat resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla utvecklade beskrivningar, förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk, väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt samspel. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter väl mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med mycket gott varierat språk mycket väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt mycket komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och mycket varierande källor, samt kunna mycket väl resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla välutvecklade och nyanserade beskrivningar, förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk, mycket väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt effektivt samspel. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Tal- och samtalsförståelse
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som också för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade relativt väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativ väl fungerande struktur och innehåll relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.