Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en saga

Skapad 2019-01-11 08:54 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Temat kommer att handla om sagans uppbyggnad och hur man skapar en egen saga.

Innehåll

Målsättning:

Målet med detta tema är att barnen ska skapa sin egna saga. Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur en saga är uppbyggd. Verktyget som de kommer att använda är Puppet Pals.

Syftet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla förståelse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla förståelse för ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Hur gör vi: Avdelning Trädet (3-6år)

Vi kommer arbeta med sagor genom att berätta dem i olika versioner. Vi kommer att använda oss av appen Puppet Pals som vi kommer att presentera för barnen. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen så kommer vi arbeta i olika grupper och enskilt. När vi presenterar nya delar i temat så kommer vi arbeta i storgrupp. Vi kommer att dela in barngruppen i små grupper när vi arbetar med sagan och dess uppbyggnad och när vi skapar egna sagor. Vi kommer att sedan låta skapa sin egen saga och spela in med hjälp av appen Puppet Pals. Nya begrepp för barnen som vi kommer att fokusera på är: saga, uppbyggnad, karaktär, tidpunkt, hinder, lösning och avslutning. När barnen ska skapa sina egna sagor så kommer vi utgå från denna mall:

1. en/ett person/djur/väsen

2. en/ett person/djur/väsen

3. en plats, byggnad

4. ett verb

5. ett adverb

6. ett substantiv

7. ett verb

8. ett verb

9. ett adjektiv

10. ett adjektiv

 

Det var en gång 1__________________ och 2 _______________

som bodde i 3 _________________________________________

Varje dag brukade (1&2) 4 ______________________________ En dag hände något 5 ___________________________________ Det var en stor 6 ________________________________________ som plötsligt hade 7 ____________________________________ Som tur var kunde (1) 8 _________________________________ Det tyckte (2) var mycket 9 _____________________________ Sen levde de 10 _______________________ i alla sina dagar!

 

 

Under arbetets gång får barnens intresse och behov styra hur arbetet skall fortlöpa.

Hur gör vi: Avdelning Ugglan (1-3år) Vi kommer arbeta i grupper utifrån barnens behov och utmaningsnivå. Vi använder oss av konkret material i form av flanosaga och bilder att dramatisera med, sång och agerande. (Det är viktigt att vi pedagoger är närvarande och delaktiga i barnens lek, att vi finns på golvet på barnens nivå, för att sätta ord på det de gör, leder dem framåt i sagans lek är lyssnande och inkännande). Genom berättande och dramatisering av sagan om bockarna Bruse vill vi ge barnen förståelse för hur en saga är uppbyggd, med inledning-handling- avslut samt rollkaraktärer. Vi väljer att börja med en saga som är bekant för barnen. När vi läser sagan så pratar vi om handling och rollfigurer. Vi kommer låta barnen skapa sagan och spela in med hjälp av appen Puppet Pals. De äldsta barnen i gruppen kommer med hjälp av bilder få prova att fantisera ihop egna sagor som de sedan får prova på att spela upp i Puppet Pals.

 

Dokumentation:

Vi kommer att arbeta med foto, filma och barnens reflektioner om deras processer som vi kommer att lägga ut på Unikum. Vi kommer även under temats gång använda oss av en dokumentationsvägg som är synlig för barnen. Detta för att vi ska få tillfällen att samtala med barnen kring det vi gjort och lärt oss. Dokumentationen kommer ligga som grund för hur vårt arbete kommer fortlöpa och diskuteras på planeringstid.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: