Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Månen Vit 2018-19

Skapad 2019-01-11 19:01 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Inom Norrtälje Östra förskoleområde arbetar vi aktivt med Norrtälje kommuns värdegrund "Invånaren först - Allas lika värde- Höga förväntningar. Förskolans verksamhetsidé – allas lika värde- alla tillsammans. På Solbacka förskola erbjuds en utbildning där alla barn ges möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Barnen är vårt gemensamma ansvar och all personal ska både visa och agera genom sitt bemötande och förhållningssätt respekt till alla. Tillsammans med barnen och samtliga vuxna vill vi att vardagen på förskolan är fylld av utmanande och inspirerande aktiviteter och genom en tillgänglig, lärande miljö ska atmosfären präglas av nyfikenhet, samarbete, lyhördhet, utforskande och engagemang samt en god omsorg med välavvägd dagsrytm. Barnens familjer ska med förtroende kunna lämna sina barn i vår verksamhet och som komplement ska förskolans arbete bilda en helhet mellan utveckling, lärande och omsorg.

Innehåll

Förskolans styrdokument:

Skollagen

Läroplan för förskolan (LpFö-98/16) – www.skolverket.se/förskola 

Barnkonventionen - www.barnkonventionen.se  

Diskrimineringslagstiftningen – www.do.se 

Förskolans plan för kränkande behandling

 

Kvalitetsarbetets genomförande:

Förskolans personal följer barnens behov och lärprocesser kontinuerligt genom observationer, reflektion, dokumentation, möten/ samtal, intervjuer, ”trygghetsvandringar”, barnenkät och självskattningar.

Pedagogisk utvecklingstid (PUT-tid) för all personal sker en gång/veckan i arbetslagsreflektion. En gång i månaden under sen eftermiddagstid har förskolan arbetsplatsträff, APT som är ett forum för information, delaktighet och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enskild reflektionstid för förskollärare sker varje vecka. Förskolan har även fyra kvalitetsdagar/år.

Uppföljning och utvärdering av läroplanens mål sker både individuellt och kollegialt per vecka/ månad och terminsvis och varje läsår. Förskolans arbetsplan med prioriterade mål utgår från tidigare års utvärdering och analys som har följts upp kontinuerligt under pågående läsår och under förskolans kvalitetsdagar. 

Alla synpunkter, klagomål och förbättringsförslag dokumenteras och följs upp kontinuerligt på förskolornas olika möten samt lean- tavlor.

På förskolornas föräldramöten följs utbildningen upp både skriftligt och muntligt. Förskolerådet som är ett rådgivande organ och leds av förskolechef och mötes representanter från personal och föräldrar samtalar om övergripande frågor gällande förskolan. Enkät skickas även ut årligen till vårdnadshavare med syfte att ”fånga” upp barnens familjs upplevelser av utbildningen samt egna utarbetade frågeställningar vid behov. 

 

NORMER OCH VÄRDEN

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem”.  Lpfö 98/16

Syfte: På förskolan utvecklar barnen sina förmågor och förståelse för alla människors lika värde samt respekt för sin lärmiljö och allt levande.  

Mål:

Barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta med andra genom att 

• leker med olika barn

• hanterar konflikter med kamrater

• finner glädje att leka med olika barn i gruppen

• uppvisar ansvar att plocka undan själva

• uppvisar ansvar till att vara rädd om leksaker och material. 

 

Förväntat resultat:  

Personal på förskolan har ett medvetet förhållningssätt i att närvara och leka tillsammans med barnen och medvetet använder lek som metod för att nå mål. Personal på förskolan tillämpar arbetssätt där barn får utrycka sina tankar och åsikter och deltar i planering och dokumentation utifrån intresse och kunskaper. 

Personal på förskolan ger barnen möjlighet att ta egna initiativ och har en tillåtande miljö som utmanar till utveckling och värnar utifrån struktur och riktlinjer som är utformade gällande miljön och material utifrån dokument som kommer tas fram under hösten -18. 

Personal arbetar medvetet, aktivt och förebyggande av platser och barnens upplevelser som kan leda till konflikter och kränkningar.   

Klart: 2019-05-31

Arbetssätt

Starta upp terminen med att dela in barnen i små grupper, utifrån att synliggöra hur man visar respekt för sina kompisar och sin miljö och material. Genom att aktivt delta i barnens lek och utforskande och vara närvarande med barnen. 

Möta barnen med samtal i olika vardagssituationer tex, samlingar med ”stegvis” materialet, kompissolen, ”stopp min kropp” som metod. 

Genom att diskutera fram en samsyn i arbetslaget hur vi hanterar daglig konflikthantering. Att hjälpa barnen att sätta ord på hur vi tillsammans kan lösa en konflikt och aktivt använda det som kommer från stegvis samlingarna och att vi pedagoger bekräftar barnets känslor. 

Resursanvändning

Personals kompetens och ett närvarande förhållningssätt.

Förskolans miljö ska vara utformad utifrån den "tredje" pedagogen och riktlinjer för vår miljö. 

Plan för kränkande behandling och annan diskriminering. 

Uppföljning:

Arbetslagens kontinuerliga reflektioner, dokumentationer, uppföljningar och utvärderingar samt självskattningar, undervisningsmatris, barnenkät, föräldraenkät samt checklista utifrån plan för förskolans miljö samt observationsmatris i barngrupp (skolinspektionens reflektionsprotokoll för skolledare).   

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolans verksamhet ska främja lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

( LpFö-98/16)  

Syfte: Utifrån utvärderingarna och den övergripande analysen beskrivs arbetet med matematik som ämne i vad och hur arbetet fortgår, vilket inte synliggörs i enkät utifrån vårdnadshavarnas upplevelse. Arbetet med matematik som målstyrda processer i barns lärande framkommer heller inte i arbetslagens dokumentationer eller uppföljningar. 

Mål: Ämnet matematik dokumenteras i alla barns individuella lär logg och undervisnings matriser för barngrupp. 

Förväntat resultat:  

Personalen använder medvetet och aktivt dokumentationen i reflektion för att synliggöra barns förändrade lärande i sortering, utforska rum, läge, riktning, mätning och tid. De digitala verktygen används i olika former för att utveckla barnens förståelse för matematik. I den dagliga kommunikationen ska barn uppleva och namnge matematik i reflektion med personal. 

Klart: 2018-12-31 

Arbetssätt

Vi tar tillvara på situationer som ex, dukningen, hur många barn är vi idag - räkna besticken/tallrikar/glas, barnen hjälper till att bära mjölken (sätta ord på tungt, lätt) – barnen vill gärna vara delaktiga i den vardagssituationen vilket vi gärna utnyttjar.  

Genom att vi i arbetslaget sätter på oss ”matematikglasögonen” för att observera, dokumentera och följa upp barnens tankar och frågor. Vi pedagoger är lyhörda och närvarande kring avdelningens olika och nya material ex. våra magneter där vi har observerat en mängd olika begrepp utifrån barnen ”form, läge, antal, höjd, längd”. Vi uppmuntrar barnen till olika typer av problemlösning i vardagssituationer genom kompisrelationer och konflikthanteringar samt ”hur ska vi göra nu för att få ut den cykeln du vill ha?” 

Genom att utgå ifrån barnens intressen för skogen och dess naturmaterial kunna skapa, urskilja och synliggöra barnens utveckling och lärande i läge och former. Utveckla barnens intresse och olika benämningar av geometriska begrepp. 

Resursanvändning:

Personals utbildning och kompetens i ämnet, Unikum som lärplattform och förskolans olika projektprocesser tillsammans med barnen samt förskolans miljö där material gällande matematik är synliggjort. 

Uppföljning

Arbetslagens kontinuerliga reflektioner, dokumentationer, uppföljningar och utvärderingar samt självskattningar och undervisningsmatriser samt föräldraenkät och enkät/ samtal med barnen. 

 

BARNS INFLYTANDE

”I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.”  Lpfö 98/16

Syfte: I enlighet med läroplans strävansmål är barnens inflytande en central del för att uppnå mål under barnens hela vistelsetid över dagen. 

Mål: Barnen utvecklar sina förmågor att öva inflytande genom att

- Deltar tillsammans med vuxna och kamrater i planering, genomförande och utvärderingar i projektprocesser.

- Aktivt deltar i lärmiljöernas utformning. 

- Utifrån sina intressen och erfarenheten deltar i demokratiska processer och har inflytande över sin vardag. 

Förväntat resultat:

Personal utgår från barnens intressen och förmågor samt tankar som ligger till grund för projekt arbeten och andra aktiviteter under en hel dag. 

Personal har ett förhållningssätt som ökar barnens tilltro till sina egna förmågor och gör medvetna val i lek och aktiviteter.  

Klart: 2019-05-31 

Arbetssätt

Genom att använda oss utav barnintervjuer med de barnen som har de verbala språket och observera de yngre barnen. Syftet med denna metod är att synliggöra barnens intressen, vad de är nyfikna på och vad de vill lära sig mer av. 

Barnen får delta och vara med och bestämma innehåll på samlingar och vilor ex. Barnens val på fredagar. På avdelningen använder vi även ”Ugglan” som ett verktyg som syftar till att barnen ska känna sig delaktiga i varandras intressen och erfarenheter för att delge sina kamrater sin favoritbok som tas med hemifrån och som ställs på ”den gyllene hyllan” på avdelningen. 

Resursanvändning:

Förskollärares didaktiska kunskaper, ledarskap och all personals kompetens samt lyhördhet för barns åsikter och tankar.  

Uppföljning:

Arbetslagens kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar, självskattningar, observationsmatris, enkäter, intervjuer samt samtal.  

 

Förskolans utvecklingsområden för läsåret

Följande utvecklingsområden kommer förskolan/ förskoleområdet arbeta med under det kommande läsåret:

- Uppföljning och utvärdering av läroplanens målområden på förskolan, det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genom att använda oss av reviderade dokument samt öka förståelsen kring analys.   

- Utveckla förskolans identitet och samarbete mellan grupperna så att likvärdiga förutsättningar ges till alla barn. En förskola där alla tar ett gemensamt ansvar för förskolans gemensamma bästa för alla barnen. 

- Den pedagogiska miljön inomhus och utomhus ska fortsätta utvecklas och förändras.

- Implementera kommunens lärplattform Unikum och Tempus.    

- Utveckla personals förståelse samt kartläggningar inför förskolornas revidering av plan för kränkande behandling och annan diskriminering med utgångspunkt av fortbildningssatsningen NPF. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: