👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser samt jonföreningar

Skapad 2019-01-13 17:37 i Maserskolan Borlänge
Under några veckor ska vi jobba med syror och baser. Du kommer att bli säkrare på många begrepp och du kommer förhoppningsvis att få ett nytt språk. Mycket av det du ser och använder i din vardag är kemi och du ska nu även bli säkrare i din hantering av bla kemikalier.
Grundskola 8 Kemi
I denna kurs ska vi arbeta med olika syror och baser samt jonföreningar. Vad menar man med syra eller bas, hur påverkar syror och baser miljön och kan vi hjälpa miljön på något sätt? Vi kommer också känna på några livsmedel som antingen är sura eller basiska som används i vardagen. Du kommer även ta reda på vad salt är för något - du känner till bordssalt (NaCl), men det finns mängder av andra sorter också.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Sidor i Kemi spektrum

102 - 121 Kapitel 4 syror och baser

122 - 137 Kapitel 5 Jonföreningar

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske på arbetet att laborera, dokumentation av labbar, diskussioner, enskilda samtal och kunskaperna du visar upp på avslutningsprovet.

Konkreta mål:
Känna till sambandet mellan syror och vätejoner
Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka syror
Känna till sambandet mellan baser och hydroxidjoner
Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka baser
Känna till pH-skalan och olika typer av indikatorer
Veta skillnaden mellan en molekyl och en sammansatt jon
Veta varför man bör vara så försiktig när man laborerar med syror och baser
Veta hur syror och baser kan påverka vår livsmiljö, t ex försurning
Veta hur syror och baser används i vår vardag eller i industrin

 

Viktiga begrepp att kunna:

Atom, molekyl, jon, proton, neutron och elektron

Du skall veta vilket grundämne H, C, O, N, Na, Cl, F, står för och hur man symboliserar dessa (både i atomform och jonform)

pH-skalan, indikator, BTB, fenolftalin, ph - mätare, buffert,

syra, bas, neutralisation, vätejoner, hydroxidjoner,

starka och svaga syror/baser

SIV - regeln

saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4), väteflorid (HF), kolsyra, fosforsyra, supersyror, natriumhydroxid (NaOH), ammoniak (NH3

Vad gips är och vad det används till

Olösliga salter och hur man kan använda dem praktiskt

Känna till hematit och magnetit och dess formelenhet

Känna till användningsområdet för aluminiumoxid

Försurning samt dess åtgärd. 

 

Simulationer:

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sv.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_sv.html reaktionsformler

 

Tid: Tidsplaneringen kommer troligen ändras eftersom den står lika för 8bdf och 8ace. Håll er uppdaterad via lektionerna.

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Notering/läxa

50

 

 

 

51

Syror

Lab

 

2

Repetition syror och baser

--

 

3

Teori frågor 4.1 – 4.3

Laboration, tandkräm

 

4

Historiskt perspektiv 4.4

Påbörja begreppslista

 

5

5.1 Salter

5.1 salter

 

6

5.2 Metalloxider

Laboration, försurning

Lämna in begreppslista

7

Teori

Laboration, jonjakten

 

8

 Teori

 Teori

Lämna in laborationrapport

9

Sportlov

sportlov

Sportlov

10

Finalen 120-121, 136-137

 

 

11

Prov

 

 


Undervisning och arbetsformer

Laborationer, praktiskt arbete
Dokumentation av kortare laborationer
Laborationsrapporter som är av examinerande typ
Simulationer
Genomgångar
Enskilda samtal i klassrummet

Skriftligt prov

Centralt innehåll

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar.
 • Lösningar, fällningar,syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Uppgifter

 • Stor laborationsrapport

 • Powerpoint historik syror och baser

 • Powerpoint historik

 • Kemiläxa v 5

 • Kemiläxa v 5

 • Kemiläxa v 5

 • Powerpoint salter 5.2

 • Powerpoint salter 5.2

 • Powerpoint salter 5.2

 • Powerpoint salter 5.2

 • Kemiläxa till måndag v 5

 • Powerpoint historia syror och baser

 • PowerPoint Salter 5.1

 • PowerPoint Salter 5.1

 • PowerPoint Salter 5.1

 • PowerPoint Salter 5.1

 • PowerPoint historik syror och baser

 • Laborationsrapporter rubriker och innehåll

 • Power Point syror och baser 2 st

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kemi -Kunskapskraven för åk 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Information -Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
III undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.