Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT19 SVENSKA

Skapad 2019-01-13 17:40 i Valhallaskolan Halmstad
Mall till LPP enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under VT19 arbetar vi ämnesintegrerat med svenskan. Det betyder att svenskauppgifterna hör ihop med allt annat vi gör. Planeringen och matrisen uppdateras allteftersom arbetet framskrider.

Innehåll

Under VT 19 kommer vi att träna och arbeta med:

 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 •  söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

 

Innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv 4-6
  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Sv 4-6
  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv 4-6
  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv 4-6
  Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv 4-6
  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv 4-6
  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv 4-6
  Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv 4-6
  Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv 4-6
  Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sv 4-6
  Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån dina arbetsinsatser under lektionerna, ditt deltagande i olika textsamtal och de texter du producerar.

 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa olika slags texter tyst och högt.  Du läser och lyssnar till texter inom olika områden t.ex. mattesagor, faktatexter, berättelser. Du lyssnar på "Anne Frank - ett liv" och inspireras till att skriva brev. Du lyssnar till radioteater "Lånarna" och arbetar med den utifrån Lässtrategierna.Du läser en egen bok i skolan och skriver recension på den. Du läser olika läsförståelsetexter inom olika ämnen och svarar på frågor till texten. 

Delta i diskussioner Du deltar aktivt (t.ex. "EPA") i olika textsamtal.

Skriv olika slags texter Du tränar på att skriva olika slags texter. Du deltar i samskrivning, skriver efter modell samt producerar egna texter. 1. ARTIKEL om Vasatiden. 2. Brev (Inspiration Anne Frank)

Ge omdömen och utveckla texterna Du läser kamraters texter och ger enkel respons. Du utvecklar dina egna texter utifrån den respons du får.

Träna på stavning och grammatik Du tränar regelbundet på hur ord stavas och hur man bygger meningar. Du har ord och begrepp i läxa och ska kunna stava och förklara dem.

Arbeta enskilt och i tillsammans med andra Du gör uppgifter på egen hand och tillsammans med andra, tex grupparbeten.

Söka och sammanställa information Du tränar på att hitta fakta som du sedan använder i dina texter. Du använder egna ord när du förklarar ord och begrepp. Vi arbetar ämnesövergripande med SO och NO.

Använda olika digitala medel Du tränar på att skriva på iPad/Chroomebook. Du tränar även på att använda UNIKUM och att skriva i lärloggen.

Känna till några betydelsefulla författare och deras verk Vi läser och diskuterar kända författare.

Känna till något om de nordiska språken och olika dialekter Vi studerar tillsammans "Atlantbib" - faktaböcker skrivna av barn på de olika nordiska språken.

 

 

 

 

 

Dokumentation

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
VT 19 SVENSKA

SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser texter som hör ihop med det vi arbetar med. Du läser en egen bok och du lyssnar till högläsning. Du läser tyst och högt.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du arbetar med läsförståelse i de olika ämnena.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Du deltar aktivt i boksamtal och analys av text.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du skriver: berättelser, faktatext, beskrivande och förklarande text, instruerande text och argumenterande text. 1. ARTIKEL - Vasatiden (SO/HI)
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du använder punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken, utropstecken, talstreck på rätt sätt. Du stavar oftast rätt.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Dina berättande texter har inledning, händelse och slut och innehåller olika beskrivningar. 1. Artikel (SO/HI)
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du kan leta reda på fakta i en text och vet hur man strukturerar den.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställa information
I dina faktatexter, beskrivande och förklarande texter kan du använda den information du har hittat.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda bilder
I dina texter finns bilder som förstärker det du skriver om. 1. Quadraman
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Du kan ge en kamrat respons genom t.ex "Two stars and a wish"
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Diskutera
Du deltar aktivt i klassrumssamtal och i gruppsamtal.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du förbereder och genomför en muntlig redovisning. Du talar tydligt, har kontakt med dem som lyssnar och läser inte innantill.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett mycket bra sätt.
Minotitetsspråk
Du känner till något om norska, danska, isländska och finska. Du arbetar med likheter och skillnader.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Sv SvA
VT 19 SVA

SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser texter som hör ihop med det vi arbetar med. Du läser en egen bok och du lyssnar till högläsning. Du läser tyst och högt.
Du kan med visst flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
Du arbetar med läsförståelse i de olika ämnena.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör mycket enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Du deltar aktivt i boksamtal och analys av text.
Du kan till viss del förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera det mesta av olika slags texters budskap på ett ganska utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett ganska utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du skriver: berättelser, faktatext, beskrivande och förklarande text, instruerande text och argumenterande text. 1. ARTIKEL - Vasatiden (SO/HI)
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du använder punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken, utropstecken, talstreck på rätt sätt. Du stavar oftast rätt.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Dina berättande texter har inledning, händelse och slut och innehåller olika beskrivningar. 1. Artikel (SO/HI)
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du kan leta reda på fakta i en text och vet hur man strukturerar den.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställa information
I dina faktatexter, beskrivande och förklarande texter kan du använda den information du har hittat.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda något utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda bilder
I dina texter finns bilder som förstärker det du skriver om.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Du kan ge en kamrat respons genom t.ex "Two stars and a wish"
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Diskutera
Du deltar aktivt i klassrumssamtal och i gruppsamtal.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du förbereder och genomför en muntlig redovisning. Du talar tydligt, har kontakt med dem som lyssnar och läser inte innantill.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett mycket bra sätt.
Minotitetsspråk
Du känner till något om norska, danska, isländska och finska. Du arbetar med likheter och skillnader.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: