Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2019-01-14 13:09 i Trönningeskolan Halmstad
Vi kommer framför allt rikta in oss på islam och till viss del judendomen. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung, historia och geografisk härkomst.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på den sista av det tre Abrahamitiska religionerna nämligen Islam. Vi kommer först att titta på grunderna för att sedan gå över till att titta på hur religionen påverkar vardagen för anhängarna samt vilka likheter och skillnader det finns jämfört med andra världsreligioner.

Innehåll

Syfte (varför)

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om Islams ursprung och likhet med  både judendomen och kristendomen. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Syftet med den här religionskursen är även att du ska få tid att fundera kring din egen inställning kring tro- och livsfrågor.

Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar, se film samt arbeta med läroboken. 

Kunskapskrav - bedömning

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. Dina kunskaper/förmågor i religion kommer du få visa i diksussioner, det dagliga arbetet med olika uppgifter samt ett skriftligt prov.

Dina kunskaper kommer bedömas i förhållande till de nationella betygskriterierna som du ser i kunskapskraven nedan - utifrån kraven för ett A.

 

 

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9

Matriser

Re
Islam

BETYGET E
BETYGET C
BETYGET A
1
Hur pass goda kunskaper du har om islam Detta bedöms i: Uppgift 6.1.3 Uppgift 6.2.3 Uppgift 6.5.2 Uppgift 6.6.3 Seriestripp
Du har grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband mellan islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband och generella mönster mellan islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna. Detta bedöms i: Uppgift 6.1.3 Uppgift 6.5.2 Uppgift 6.6.3
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
3
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband. Detta bedöms i: Uppgift 6.2.3 Uppgift 6.5.2
Du kan utifrån undersökningar beskriva enkla samband och på ett enkelt sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva förhållandevis komplexa samband och på ett utvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva komplexa samband och på ett välutvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: