Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 VT

Skapad 2019-01-14 13:40 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att studera och undersöka hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt jämföra med hur vi lever idag.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Du kommer att få lära dig hur man levde, hur man bodde, hur man var klädd, vad man åt, vad man hade för redskap samt eldens betydelse under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig/utveckla:

 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder och placera dem på tidslinjen,
 • hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel och folktro,
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den här tiden,
 • din förmåga att återberätta, förklara och beskriva så andra förstår vad du menar,
 • din förmåga att skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så andra förstår,
 • hur föremål i vardagen har förändrats över tid,
 • din förmåga att framställa berättande bilder och arbeta med skapande material.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva på sten-, brons -och järnåldern,
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid,
 • använda tidslinjer och olika tidsbegrepp,
 • skriva olika typer av texter så som faktatexter, reflektioner, sammanfattningar och berättelser,
 • arbeta självständigt och i grupp,
 • beskriva hur t ex människornas boende har förändrats över tid.

Hur ska det bedömas?

Dina faktatexter, berättelser, bilder och annat skapande samt dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

Undervisning och arbetsformer

Under det här temat kommer du genom film, litteratur, skapande, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag. Vi kommer att läsa i lämpliga faktaböcker samt lära oss att skriva tankekartor som vi ska använda oss av när vi skriver faktatexter. Du kommer att få möjlighet att arbeta i grupp, par och enskilt. Vi kommer att framställa bilder och använda skapande material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO SvA
Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje.
Ny aspekt
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt vad som kännetecknar stenåldern. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar engagerat om människornas liv.
Du visar stort engagemang för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Ny aspekt
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du relaterar historiska händelser till ditt eget liv.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Ny aspekt
Din förmåga att delta i samtal och diskussion.
Du kan lyssna på vad kompisarna säger och delta i en diskussion.
Du kan komma med egna tankar och idéer som är viktiga i diskussionen.
Du kan med egna ord muntligt eller skriftligt delge andra kunskaper eller idéer som för diskussionen vidare.
Ny aspekt
Sammanställa egen fakta.
Skriver det mesta av originaltexten. Omformulerar bara vissa ord och uttryck.
Skriva med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med språklig variation. Följer strukturen men använder egna formuleringar.
Skriva med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Använder eget språk och struktur.
Ny aspekt
Muntligt framförande.
Du genomför enkla muntliga redogörelser.
Du är förberedd och genomför utvecklade muntliga redogörelser.
Du är väl förberedd och genomför utvecklade muntliga redogörelser. Du visar att du kan ditt ämne och att du har fått förståelse för det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: