Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2019-01-14 13:52 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi kommer under läsåret att arbeta med att lära oss alla bokstäver samt att kunna läsa och skriva en kortare text.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer under läsåret att arbeta med att lära oss alla bokstäver samt att kunna läsa och skriva en kortare text.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Förmågor som ska utvecklas med hjälp av det centrala innehållet:

Underrubrik 1

Arbetsområdets centrala innehåll:

Arbetssätt och undervisning

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (kap.1).

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning(kap.2).

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former(kap.2).

Underrubrik 1

Så kommer vi att arbeta: - läsa och diskutera olika texter och dess innehåll - språklekar, läsövningar och skrivövningar - öva på att läsa både hemma och i skolan - skriva, lyssna och läsa en ny bokstav varje vecka - sjunga, leka och se på film där barnen utvecklar sin språkmedvetenheten

Visa vad du lärt dig

Innan läsårets slut ska eleven skriva en saga med bilder som passar ihop med texten. De ska sedan läsa den högt för sina kamrater.

Tidsram

Läsåret 18/19

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande förmågor:

 • Avkoda på årskursanpassad nivå
 • Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
 • Analysera texter anpassade för årskursen
 • Skriva OLIKAslags texter anpassade för årskursen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: