Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-01-14 14:17 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad menas med energi egentligen? Vi använder ordet energi ganska ofta men vi menar olika saker. I detta arbetsområde lär vi oss mer om olika typer av energi, omvandlingar mellan dem, vad som menas med fysikaliskt arbete och vi kika närmare på olika typer av energikällor som finns i världen.

Innehåll

Syfte: 

I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om energi. Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Innehåll: 

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön.

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper

 

om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

 

 

Hur?

Lektionerna kommer bestå av:

* genomgångar av läraren

* gemensamt och individuellt arbete i det digitala läromedlet Digilär

* laborationer om bla energiomvandlingar

* diskussionsuppgifter om energiomvandlingar

* räkneövningar om fysikaliskt arbete

* träna på ämnesspecifika begrepp

* grupparbete om olika energikällor i olika länder i samarbete med SO-ämnet

 

Bedömning (se matris för kunskapskrav)

Uppgifter på lektionstid kommer delvis bedömas, men större delen av lektionerna används till att träna och lära sig mer.

Ett bedömningstillfälle är provet v.4 (se nedan vad som testas av då)

Övrigt bedömningsunderlag är muntlig redovisning & diskussion för grupparbetet (återkommer om när)

 

Vad skall jag lära mig? 

1. Ämnesspecifika begrepp. Förklaringar till begreppen kommer vi arbeta med under lektionerna, de finns även förklarade i Digilär. 

·         Lägesenergi = potentiell energi

·         Rörelseenergi = kinetisk energi

·         Mekanisk energi = läges-, + rörelseenergi

·         Elastisk energi

·         Värmeenergi

·         Elektrisk energi

·         Ljusenergi

·         Kemisk energi

·         Kärnenergi

·         Värmeförluster = spillenergi

·         Energikvalitet

·         Fysikaliskt arbete Se länk:  https://app.studi.se/l/fysikaliskt-arbete

·         Kraft = massa x gravitation mäts i Newton

·         Friktion

·         Joule

·         SI-enheter Se länk: https://www.youtube.com/watch?v=ReiIV1Uvc8M

·           

 

2. Innehåll från lektionerna:

Energi förr och idag - hur har människan använt energiprincipen för att skapa tekniska hjälpmedel, kunna ge exempel och förklara dem. Hur har dessa hjälpmedel påverkat för människan och samhället? 

Olika former av energi (se begrepp ovan). 

Energiprincipen – olika omvandlingar som sker, utgå från bilder och kunna förklara vilka energiomvandlingar som sker. 

Energikvalitet - Kunna ge exempel på några energiformer med låg/hög energikvalitet.

Lagra energi -  Vilka former går att lagra, hur? Vilka går inte att lagra?

SI-enheter för tid, längd, massa, hastighet och kraft.

Vilket fysikaliskt arbete utförs? Några räkneuppgifter utifrån formler på arbete, lägesenergi och rörelseenergi. För E i betyg skall du känna till vilka enheter du skall använda och påbörja uträkningar.

 

Träna på lektioner och hemma genom att göra frågor och uppgifter på Digilär, kika på filmer som finns länkade på classroom. Ni får använda en formelsamling på provet, som ser ut såhär:

 

 

Formel

Formelförklaring

Arbete

W = F x s

W = work (arbete)

F = force (kraft) 

S = sträcka

Arbete vid lägesenergi

Wp = mgh

Wp = Work potentiell energi

m = massa

g = gravitation

h = höjd

Arbete vid rörelseenergi

Wk = mv2/2

Wk = Work kinetisk energi

m = massa

v = hastighet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 7-9

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Ännu inte visat godtagbara kunskaper
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta från åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan samtala om och diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta från åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta från åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Åsikter/ ta ställning
I diskussioner kan du ställa frågor och framför, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
I diskussioner kan du ställa frågor och framför, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
I diskussioner kan du ställa frågor och framför, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information och skapa texter
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

UNDERSÖKNINGAR

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Ännu inte visat godtagbara kunskaper
E
C
A
Jämföra och dra slutsatser
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.

BEGREPP

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu inte visat godtagbara kunskaper
E
C
A
Begreppskunskaper
Du har baskunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Förklara fysiken i vardagen och samhället
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Människans och teknikens påverkan på miljön
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: