Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 Zick Zack

Skapad 2019-01-14 16:40 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
SV år 2
Grundskola 2 – 3 Svenska
Undervisningen i svenska syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr 11, www.skolverket.se.)

Innehåll

Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du att:

 • utveckla din skriv- och läsförmåga
 • utveckla din förmåga att såväl läsa som förstå innehållet genom att använda olika lässtrategier
 • utveckla din förmåga att skriva texter av olika slag genom att använda olika skrivstrategier.

Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med läromedlet Zick Zack som består av två olika delar Läsrummet, som fokserar på läsinlärning och läsförståelse och Skrivrummet, som fokuserar på skrivande av olika texttyper. Olika läsförståelse- och skrivstrategier kommer att modelleras och övas under lärarens ledning. Undervisningen baseras på Cirkelmodellen (bild från Zick Zack informationsfolder).

 

Undervisningens struktur

Utifrån modelltexter får du lära dig att läsa och skriva olika typer av texter:

 • Återberättande texter - återger en serie händelser i tidsföljd
 • Berättande texter - engagerar, roar och förmedlar budskap
 • Förklarande texter - förklarar ett fenomen eller hur något fungerar
 • Instruerande texter - visar hur man gör ngt
 • Beskrivande texter - presenterar fakta
 • Argumenterande texter - påverkar

 

Begrepp

 • Du kommer att få lära dig olika läsförståelsestrategier.

(Bild: Zick Zack informationsfolder.)

 • Du kommer att få lära dig olika skrivstrategier
 1. Vi läser och analysera gemensamt en modelltexts innehåll och struktur.
 2. Vi arbetar både gemensamt och individuellt med modelltextens språkliga drag.
 3. Vi skriver gemensamt en liknande text.
 4. Var och en får skriva en egen text. 

Mål

 • Känna igen och kunna skriva några olika typer av texter.
 • Hitta och använda viktig information i texter.
 • Läsa, förstå och kunna skriva långa meningar.
 • Strukturera och dela in text i stycken med olika syften.
 • Böja ord så att de passar in i meningen.
 • Känna igen några olika ordklasser.
 • Skriva meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
 • Skriva läsligt för hand och på dator.
 • Stava elevnära ord.
 • Använda olika multimodala utryckssätt (att välja bild eller annat som passar till texten).

Bedömning och dokumentaiton

Under arbetets gång arbetar du i dina böcker Läsrummet och Skrivrummet. Texterna som du själv skriver bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en checklista. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärderingen på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Matris Kunskapskrav svenska åk 2-3

På väg mot målet
Nått målet
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: