Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är kemi?

Skapad 2019-01-14 16:50 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Kemi
Atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, periodiska systemet, kemiska tecken, proton, elektron, smältpunkt, ... begreppen inom kemi är många och nu ska vi tillsammans reda ut vad som är vad för att få grundläggande kemikunskaper.

Innehåll

Konkretiserade mål, efter avslutat område ska du,

- Veta vad en atom är.

- Veta vad som kännetecknar en proton, en elektron och en neutron.

- Veta vad en molekyl är.

- Veta vad en kemisk förening är.

- Kunna några av de vanligaste kemiska beteckningarna.

- Kunna skriva enkla kemiska beteckningar för atomer, molekyler och kemiska föreningar.

- Veta vad som kännetecknar en metall.

- Känna till vad värme är.

- Känna till ämnets tre faser (fast, flytande och gas) och hur molekylerna beter sig i de olika.

- Veta vad smältpunkt och kokpunkt innebär.

- Kunna utföra enkla laborationer.

- Kunna skriva en enkel laborationsrapport.

 

Undervisning

- Muntliga genomgångar utifrån given planering och presentation i classroom

- Pararbete

- Diskussioner

- Laborationer

 

Bedömningsuppgifter

- Kunskapskoll och diagnoser

- Pararbete, informationsblad/plansch

- Laboration med skriftlig laborationsrapport

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Vad är kemi? Grundläggande kunskaper.

nivå 1
det är en bit kvar innan du når de grundläggande kunskapskraven
nivå 2
grundläggande
nivå 3
goda
nivå 4
mycket goda
Samtal och diskussion
Du är inte med i samtal eller diskussioner som rör miljö och hälsa.
Du kan prata om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa. Du gör enkla motiveringar för att beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle. Du gör utvecklade motiveringar för att beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle. Du gör välutvecklade motiveringar för att beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du är med i diskussioner men du ställer inte frågor eller bemöter andras åsikter så att diskussionen kan gå framåt.
I diskussionerna ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt samt breddar eller fördjupar dem.
Hantera information
Du behöver hjälp med att välja sökord och/eller källor när du söker information.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan resonera kring källornas trovärdighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du för utvecklade resonemang kring källornas trovärdighet.
Du för välutvecklade resonemang kring källornas trovärdighet
Du behöver hjälp för att omvandla information till text och bild i ditt/ert informationsblad.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa informationsblad till klasskamraterna.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade informationsblad till klasskamraterna.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa välutvecklade informationsblad till klasskamraterna.
Laboration
Du behöver hjälp med att genomföra undersökningen.
Du kan genomföra undersökningar utifrån given planering.
X
X
Du använder utrustning på ett slarvigt sätt som gör att du eller andra kan komma till skada.
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du behöver hjälp och stöd för att se om ett resultat är rimligt och för att kunna dra slutsatser.
Utifrån laborationens resultat kan du resonera kring om det är rimligt samt dra enkla slutsatser.
Utifrån laborationens resultat kan du föra utvecklade resonemang kring rimlighet samt dra slutsatser.
Utifrån laborationens resultat kan du föra välutvecklade resonemang kring rimlighet samt dra slutsatser.
Du behöver stöd för att göra enkel dokumentation av undersökningar.
Du gör enkel dokumentation av undersökningar.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med text och bilder.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med text och bilder.
Kunskaper
Du har en bit kvar för att nå grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och kan beskriva detta med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kan beskriva detta med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kan beskriva detta med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: