👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD ÅK 5 VT 2019

Skapad 2019-01-15 09:20 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Vi arbetar efter enkla muntliga, skriftliga eller inspelade arbetsbeskrivningar och instruktioner. Vi syr klart våra slöjdpåsar, syr mössor i trikå med egen design av tryck/broderi/applikation och vi testar lappteknik. Om tiden räcker till kommer vi att göra självporträtt i filtapplikation. Vi tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder, redskap och olika material. Vi börjar varje nytt projekt med att skissa ideér, göra en ritning och under arbetets gång dokumenterar vi genom foton och skiven text på datorn. Vid avslutat arbete utvärderar vi arbetsprocessen och slutresultatet. Vi tränar på att själv styra och driva arbetet framåt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med viss  handledning, kunna:

- planera ett arbete från idé till färdigt arbete

- mäta och skära/klippa i tyg

- arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga, skriftliga eller inspelade och färdigställa sitt arbete

- kunna använda de vanligaste redskapen och materialen

- lära sig olika slöjdbegrepp

- ta ansvar för sitt arbete

- dokumentera under arbetets gång

- göra en värdering av sitt arbete

Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter, ta tillvara på mindre material och spill bitar (miljö och återbruk).

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för ditt arbete

- hantera lämpliga verktyg och redskap

- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

- dokumentera ditt arbete

- värdera arbetsprocessen

Jag kommer att titta på hur ni arbetar under lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att mäta, skära, klippa och sy

Jag kommer ha kortare föreläsningar inom bland annat textillära och kreativ inspiration.

Vi arbetar efter enkla muntliga, skriftliga och inspelade arbetsbeskrivningar och instruktioner.

Vi gör klart slöjdpåsen och syr sedan en trikåmössa med egen design på.

Vi provar att sy enligt lappteknik med spillbitar.

Vi tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder, redskap och olika material.

Vi gör planeringar, dokumentationer och utvärderingar av arbeten.

Vi tränar på att själv styra och driva arbetet framåt. 

Handledning 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6