Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö SO

Skapad 2019-01-15 10:24 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
I detta miljötema kommer de stora miljöproblemen att stå i fokus. Vi kommer att titta på orsaker till konsekvenser av och tänkbara lösningar för dem.

Innehåll

SO - Kunskapskrav E

SO - Kunskapskrav C

SO - Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, (Ge1A)

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, (Ge1A)

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, (Ge1A)

och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. (Ge1B)

och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. (Ge1B)

och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. (Ge1B)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ge2)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. (Ge2)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ge2)

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation (Ge3A)

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation (Ge3A)

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation (Ge3A)

samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. (Ge3B)

samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. (Ge3B)

samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. (Ge3B)

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. (Ge4)

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. (Ge4)

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. (Ge4)


Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, (Ge5A)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, (Ge5A)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, (Ge5A)

samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (Ge5B)

samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (Ge5B)

samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (Ge5B)


Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. (Ge8)

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. (Ge8)

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. (Ge8)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument (Sh6A)

och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

 

 

 

 

 

DESSA FÖRMÅGOR/KUNSKAPSKRAV KOMMER ATT BEDÖMAS

SO

 • Din förmåga att utifrån kunskaper om dagens miljöproblem analysera hur människa och natur påverkar och samspelar med varandra. (Ge1, Ge4)
 • Din förmåga föra resonemang kring orsaker till och konsekvenser av miljöproblemen. (Ge1, Ge4)
 • Din förmåga att använda begrepp som hör till området och de samhällsorienterande ämnena. Detta gör du genom att sätta dem i ett korrekt sammanhang samt att visa att du förstår dess innebörd. (Ge2)
 • Din förmåga att förklara och komma med förslag till olika lösningar på miljöproblem. Här är det viktigt att motivera sig utifrån fakta kunskaper. Att förklara hur lösningarna påverkar olika områden (t ex miljö, ekonomi, skillnader för olika delar av världen, om den är kortsiktig eller långsiktig osv) samt att utifrån dina kunskaper värdera vilka lösningar som är bäst. (Ge8)
 • Din förmåga att utifrån dina kunskaper uttrycka egna åsikter och ståndpunkter i miljöfrågan samt argumentera för dessa. (Sh6, Sh5)
 • Din förmåga att använda kartor, diagram, figurer och andra geografiska källor för att dra slutsatser och se samband. (Ge5)

 

När du för resonemang kring olika saker ska du framförallt tänka på att:

 • Motivera dig utifrån faktakunskaper
 • Föra resonemang ur olika perspektiv (t ex miljömässigt, ekonomiskt, socialt, lokalt, kemiskt, dvs ett mindre geografiskt område, globalt dvs världen som helhet, kortsiktigt och långsiktigt)
 • Föra resonemangen i flera led.
 • Att dina resonemang är komplexa (hur olika faktorer inverkar på varandra).
 • Dina resonemang ska vara logiska.
 • Skilja på fakta och värderingar.
 • Att växla mellan olika perspektiv (t ex när du för fram egna ståndpunkter)

 

UNDERVISNING – DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED:

-       Under området kommer ni att arbeta med instuderingsuppgifter till läroböckerna. Dessa är uppdelade i två delar, en kopplad till SO-böckerna och en kopplad till NO-böckerna (instuderingsuppgifter)

-       Parallellt med grundkursarbetet kommer det att bli genomgångar, film, diskussioner och gemensamma övningsuppgifter. Genomgående vid lektionerna kommer vi att fokusera på följande fyra punkter:

Ø  Vilka är miljöproblemen och vad innebär de.

Ø  Orsaker till miljöproblemen.

Ø  Konsekvenser av miljöproblemen.

Ø  Lösningar på miljöproblemen.

-       Miljöproblem som kommer att beröras är bland annat: Växthuseffekten, ozon, luftföroreningar, försurning, övergödning, miljögifter, biologisk mångfald, naturresurser.

-       Området kommer att avslutas med ett gemensamt SO/NO-prov.

Provet kommer att berör orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och andra miljöproblem, begrepp ni lärt er under arbetets gång, analyser av geografisk data som t ex olika kartor, figurer och diagram.

 

DESSA DELAR AV DITT ARBETE KOMMER ATT BEDÖMAS

 

Du visar dina kunskaper på det avslutande SO/NO-provet.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att i matriserna på unikum markerar hur långt du kommit på respektive kunskapskrav vi arbetat, dels genom en motiverande och framåtsyftande kommentar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh

Matriser

Sh Ge
Samhällskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1 - Samhällsstrukturer: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2 - Samhällsstrukturer: Samband
Området har berört kunskapskravet.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3 - Begrepp och modeller: Användning
Området har berört kunskapskravet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4A - Individ och samhälle: Ömsesidig påverkan
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
4B - Individ och samhälle: Individens möjligheter
Området har berört kunskapskravet.
och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
5 - Samhällsfrågor: Undersöka
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6A - Samhällsfrågor: Ståndpunkter
Området har berört kunskapskravet.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang
6B - Samhällsfrågor: Ståndpunkter - Belysa olika perspektiv
Området har berört kunskapskravet.
och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
7 - De mänskliga rättigheterna
Området har berört kunskapskravet.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
8 - Nationella minoriteter
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
9A - Demokrati: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer
9B - Demokrati: För- och nackdelar
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter,samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
10A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
10B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sh Ge
Geografi Lgr11 Strandängsskolan 7 -9

E
C
A
1A - Kunskaper om sampel: människa, samhälle, natur
Området har berört kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
1B - Orsaker och konsekvenser av sampel: människa, samhälle, natur
Området har berört kunskapskravet
och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
2 - Geografiska begrepp
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
3A - Handels- och kommunikations-mönster: Beskriva
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
3B - Handels- och kommunikations-mönster: Orsaker och konsekvenser
Området har berört kunskapskravet
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
4 - Klimatförändringar: Orsaker och konsekvenser
Området har berört kunskapskravet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
5A - Använda geografiska källor
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
5B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
6 Fältstudier
Området har berört kunskapskravet
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
7A - Namn-, storleks- och lägesgeografi: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi
7B - Namn-, storleks- och lägesgeografi: Beskriva
Området har berört kunskapskravet
och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
8 - Lösningar på hållbarhetsfrågor
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: