Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande - GPP - Solrosen för Klackerups förskola

Skapad 2019-01-16 08:11 i Klackerups förskola Halmstad
Förskola
På Solrosen vill vi att barnen ska få möjlighet att använda olika uttrycksformer på ett lustfyllt samt lärorikt sätt.

Innehåll

Syfte

 • Genom skapande och rörelse vill vi ge barnen ett lustfyllt lärande samt en förmåga att använda sig av olika uttrycksformer både inne och ute för att förmedla sina upplevelser och tankar.

Läroplansmål i fokus

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

 • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

strategier:

Lek

I vår verksamhet ger vi barnen tid till lek, till exempel har vi planerat in under dagen när det ska ske för att det ska bli sammanhängande och inte för många avbrott. Barnen ska hinna leka färdigt. Att ge barnen tid att leka gör att barnen samspelar och finner nya gruppkonstellationer att leka i utifrån deras olika intresse.

Vi erbjuder både fri lek och styrd lek med aktivitetskort för att barnen ska utmanas i nya material och gruppkonstellationer. Vi försöker även vara närvarande och stöttande pedagoger i leken för att den ska berikas genom att ge ord, konfliktlösning, fantasi  samt att ge barnen verktyg för att förmedla sina tankar och erfarenheter.

Bild

Vi erbjuder barnen att måla med olika material samt på olika material i både styrda och spontana aktiviteter. I lärmiljön inne har vi papper och pennor i barnens höjd så att de själva kan rita. Ute har vi staffli och erbjuder målning.

Bland annat har vi under höst terminen skapat och målat en "Alla får åka med" lastbil där barnen har varit delaktiga på många olika sätt. T.ex. har de målat, klippt, limmat med mera. Vi övar på finmotoriken genom att börja med stora penslar för att sedan gå över till mindre, detta för att barnen ska läras att utveckla sin motorik samt testa olika tekniker.

Rörelse

Som rörelse aktivitet bygger vi tillsammans med barnen upp en hinderbana där de får öva på att krypa, åla, klättra med mera.

Vi använder oss utav "Rörelseskivor" där kroppsuppfattning och takt tränas utifrån att samma rörelser görs som instruktionerna som ges från skivan.

Sång

I samlingen sjunger vi olika sånger beroende på tema, årstid och barnens intresse. För att ge barnen förståelse för vad som sjungs används rekvisita samt tecken.

Musik

Vi erbjuder barnen att använda instrument som ägg, maracas, trumma, gurka, trianglar med mera för att erfara takt och rytm samt hur olika instrument låter. Vi visar hur instrumenten ska användas och barnen får härma efter samt testa att skapa egen takt.

Dans

Dansa spontant till musik från spelare samt från projektor, men även ordnade aktiviteter. Genom olika ringdanser och fridans för att barnen ska få testa på olika sätt att dansa och uppleva glädjen med att röra på sig.

Drama

Vi erbjuder barnen att dramatisera, uppleva och uttrycka drama genom boken "Alla får åka med" där barnen får vara de olika karaktärerna och får gestalta de olika känslorna.

Genom flanofigurer och sagor får barnen dramatisera de olika karaktärerna. Till exempel får barnen gestalta hur nallen gråter och får ge uttryck för hur det känns.

Vi pedagoger dramatiserar för att visa hur rösten kan användas i olika tonlägen men även för att problematisera olika dilemman för barnen, till exempel för att ge rätt verktyg att lösa konflikter.

 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Bilder
 • Barnens kommentarer
 • Film
 • Visa upp barnens skapande för vårdnadshavare genom att sätta upp på väggarna.

 

Utvärdering:

2019-05-08

 • Skapande har vi erbjudit alla barnen att måla med fingerfärg. En del utav barnen var försiktiga till en början innan de vågade gå in helt och hållet för det. Några av barnen blev helt lyriska och gick helt in i sitt skapande.
 • I leken märker vi att barnen själva säger stopp och använder stopp-handen och förklarar att vi är vänner.
 • När vi använder musik instrumenten är barnen aktiva och övar på att spela själva samt tillsammans där vi övar olika takt. En del av barnen vet t.ex. när vi slår på stora trumman hur den ska användas och att det låter olika beroende på hur hårt eller lätt de slår på trumman. Barnen säger även vid andra tillfälle att de vill använda instrumenten.
 • När barnen själva använder flanofigurerna ser vi hur de visar varandra de olika karaktärernas känslor antingen med ansiktsuttryck/kroppsuttryck eller med tecken.

 

2020-05-07

 • Vi har inte använt valmöjligheten utifrån aktivitetskort i lika stor utsträckning som tidigare. Barnen har gjort egna val utifrån sina intressen. Barnen leker mer och mer rollekar tillsammans.
 • Barnen har tillsammans med en pedagog klippt och klistrat en "Alla får åka med" bil som sitter uppe på en vägg i tamburen tillsammans med barnens kommentarer kring temat.
 • Planerade rörelse aktiviteter inne, som hinderbana, har det inte blivit så mycket av. Vi har däremot använt oss av den stora gården för att utmana våra äldsta barns motorik. I samlingen har vi haft många rörelsesånger.
 • Barnen har i trolldeg/saltdeg fått skapa sina begynnelsebokstäver med hjälp av olika tekniker och redskap samt måla dem. Barnen har varit mycket stolta över sina bokstäver. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: