Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Ellära och magnetism - åk 8, VT19

Skapad 2019-01-16 12:30 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik
Under de senaste 100 åren har elektriciteten förändrat våra liv. Men olika elektriska fenomen har man känt till mycket längre än så.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen inom ellära, elteknik och magnetism är att öka förståelse för samband mellan spänning, ström, resistans och effekt samt mellan elektricitet och magnetism. Att öka förståelsen för hur detta samband har lett till vetenskapliga upptäckter och tekniska lösningar i samhället.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att utgå ifrån kunskapskraven i åk 9.

 

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan samtala och diskutera frågor inom arbetsområdet

- ditt resonemang kring samband inom fysisk

- hur du använder korrekta ord och begrepp

- ditt bidrag i gemensamt arbete och diskussioner

 

- ditt individuella arbete, både teoretiskt och praktiskt

- dina individuella texter och framställningar

- om du kan skilja fakta från värderingar och själv formulerar ställningstaganden

 

- hur väl du kan formulera frågeställningar och utföra undersökningar

- hur du använder utrustning på ett korrekt och ändamålsenligt sätt

- dina dokumentationer

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen utgår från det centrala innehållet i fysik för årskurs 7-9.

 

Under arbetsområdets gång ska du utveckla din förståelse för:

- vad statisk elektricitet är och hur fenomenet uppkommer

- enkla elektriska kretsar och själv kunna utföra systematiska undersökningar

- hur du räknar på elektriska samband, så som Ohm´s lag och effekt

- magnetism

- sambandet mellan elektricitet och magnetism

- elektromagneter, induktion och transformatorer

 

Undervisningen kommer bland annat att bestå av:

- gemensamma genomgångar

- demonstrationer

- diskussioner i klassrummet

- individuellt arbete

- laborativa undersökningar och dokumentation av dessa

 

Begrepp

Här är exempel på begrepp som ingår i arbetsområdet:

 • elektricitet
 • elektrisk krets
 • spänning
 • ström
 • resistans, elektriskt motstånd
 • Ohm´s lag
 • spole
 • kortslutning
 • säkring, propp
 • jordning, jordfelsbrytare
 • magnetism
 • elektromagnet
 • induktion
 • elmotor
 • transformator

Uppgifter

 • Laboration elektromagnet skapa spänning

 • Laboration elektromagnet skapa spänning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ellära och magnetism åk8 vt19

Fysik

Inte än / F
E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: