👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5A: Bråk, decimaltal och procent - kapitel 2

Skapad 2019-01-16 16:44 i Stenkulan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Eldorado 5A:Bråk, decimaltal och procent - kapitel 2

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
• Föra och följa matematiska resonemang.
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll tal och taluppfattning:
• Rationella tal och deras egenskaper.
• Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Matematik

Rubrik 1

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppnådda.
1
2
3
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Goda kunskaper och bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Mycket goda kunskaper och använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska begrepp
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt. Använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.Göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.Göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Matematiskt resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beskriver på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beskriver på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Ger förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Matematisk kommunikativt resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framför och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framför och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framför och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ny rubrik

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppnådda.
1
2
3