Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk År6 HT2019

Skapad 2019-01-17 09:06 i Resursskolan Maria Park Helsingborg
Syftet med arbetsområdet är att lära eleverna vad ett bråk är. Färdigheter som kommer att tränas och läras ut är att läsa och skriva bråk samt att kunna göra operationer på och jämföra bråk.
Grundskola 6 Matematik
Eleverna kommer i detta arbetsområde utveckla sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas i olika vardagliga, matematiska sammanhang. De kommer också att ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur dessa kan anvädas.

Innehåll

Arbetsområde Bråk

Syftet är att lära sig vad ett bråk är och kunna räkna med dessa. Färdigheter som kommer att tränas och läras ut är att läsa och skriva bråk, kunna räkna addition och subtraktion av bråk, samt att kunna jämföra bråk.

Målet med undervisningen

Dessa konkreta mål kommer vi att jobba med:

 • Förstå vad ett bråk är för någonting
 • Kunna läsa och skriva bråk
 • Veta vad som menas med täljare och nämnare
 • Känna till och kunna använda begreppet bråkform och blandad form
 • Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Kunna räkna ut en viss del av ett antal
 • Kunna jämföra bråk

 • Strategier vid problemlösning
 • Huvudräkning
 • Kunna avgöra om ett svar är rimligt
 • Avrunda på ett korrekt sätt
 • Kunna använda sig av korrekta enheter
 • Kunna välja lösningsmetod
 • Generalisering av metoder (se matris)
 • Kunna använda ett matematiskt språk
 • Kunna samtala, redogöra och argumentera för olika matematiska beräkningar.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följade sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Individuella- och gruppuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Praktiska arbetsuppgifter

 

Detta kommer att bedömas

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

 • Lösa problem och välja lösningsmetod
 • Redovisa en lösning både muntligt och skriftligt med korrekt matematiskt språk (det ska vara lätt att följa och förstå hur du har tänkt)
 • Använda de fyra räknesätten utifrån problemställningen
 • Bedöma om dina svar är rimliga, rätt avrundade och med rätt enhet.
 • Använda matematiska begrepp

Detta kommer att bedömas genom:

 • Prov
 • Muntliga uppgifter under lektionstid
 • Olika inlämningsuppgifter
 • Ditt engagemang och deltagande under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Om Bråk

Matris till arbetsområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisning
Muntliga och skriftliga redovisningar och lösningar. Tydlighet i redovisningar och lösningar Matematiskt språk
Du förklarar delar av dina lösningar. Det är möjligt att följa vissa steg i dina tankegångar. Du förstår ett matematiskt språk men använder själv ett vardagligt språk när du redovisar.
Du förklarar alla dina uträkningar. Det är möjligt att följa stegen i dina tankegångar. I dina uträkningar kan du använda olika sätt att förtydliga dina lösningar (tex bilder, texter, tabeller) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder oftast ett korrekt matematiskt språk.
Du visar och förklarar tydligt dina uträkningar. Det är lätt att följa alla steg i dina tankegångar. I dina uträkningar använder du dig, vid behov, av olika sätt att förtydliga dina lösningar (tex bilder, texter, tabeller) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder dig av ett korrekt matematiskt språk såväl muntligt som skriftligt.
Förståelse
Förståelse för problemet. Förmåga att förklara problemet
Du förstår oftast självständigt problemet.
Du förstår informationen som ges i ett problem. Du förklarar vad du ska ta reda på och förstår vad som efterfrågas.
Du visar att du förstår informationen i ett problem genom att förklara vad du ska ta reda på. Du visar säkerhet i att avgöra vad som efterfrågas och vilken information i problemet du ska använda dig av.
Strategi
Val av lösningsmetod. Generalisering av metoder. Förmåga att kombinera olika matematiska kunskaper.
Du löser problemet, helt eller delvis, med känd metod.
Du kan ge exempel på och värdera olika lösningar samt lösningsmetoder. Du motiverar och väljer en lämplig metod för det aktuella problemet. Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.
Du ger exempel på och värderar olika lösningar samt lösningsmetoder. Du visar säkerhet i ditt sätt att avgöra och motivera vilken metod som är lämpligast för det aktuella problemet. Du använder dig av generella metoder (tex ekvationer, formler, tabeller) för att lösa problemet. Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.
Rimlighetsbedömning
Rimlighet. Avrundning. Val av lämplig enhet.
Du har ibland svårt att upptäcka när ditt svar är orimligt. Du avrundar oftast på lämpligt sätt. Du svarar ibland med olämplig enhet.
Du kan bedöma ett svars rimlighet. Du kan avrunda på ett lämpligt sätt. Du svarar med lämplig enhet.
Du visar säkerhet i att bedöma ett svars rimlighet. Du kan avrunda på ett korrekt sätt. Du svarar med lämplig enhet.
Begrepp
Förståelse för matematiska begrepp. Förmåga att koppla ihop och förklara olika matematiska begrepp.
Du kan använda dig av grundläggande matematiska begrepp. Du kopplar ihop och kan förklara enstaka begrepp från olika delar av matematiken.
Du kan använda dig av olika matematiska begrepp i kända situationer. Du kan koppla ihop vissa begrepp från olika delar av matematiken. Du kan förklara vanliga begrepp för t ex en kompis.
Du kan använda olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Du kan koppla ihop begrepp från olika delar av matematiken. Du kan med egna ord förklara vad olika begrepp betyder för t ex en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: