Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, symmetri och koordinatsystem

Skapad 2019-01-17 12:51 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 5 Matematik
Spetsvinklig triangel, skärningspunkt, kvadrat, parallellogram... Symmetrilinje och koordinatsystem... Många nya spännande begrepp ska vi lära oss mer om nu!

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Du kommer få lära dig:

 • känna igen och rita rätvinkliga linjer, parallella linjer och linjer som skär varandra.
 • klassificera trianglar i spetsvinkliga, trubbvinkliga och rätvinkliga trianglar.
 • räkna ut trianglars omkrets.
 • klassificera fyrhörningar: fyrhörning, parallellogram, rektangel och kvadrat.
 • räkna ut en fyrhörnings omkrets.
 • rita och namnge olika fyrhörningar.
 • räkna ut fyrhörningars area i rutor.
 • känna igen en punkts koordinater och att skriva in dem i ett koordinatsystem med fyra kvadranter.
 • kunna känna igen symmetriska figurer och att rita ut en symmetrilinje.
 • rita och måla figurer så att de är symmetriska. 
 • spegla en punkt och en figur i förhållande till en linje direkt i koordinatsystemet eller en punkt.
 • skriva spegelpunkter.

 

 

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • Genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Eget arbete
 • Spel
 • Användning av digitala verktyg såsom Ipad
 • Diskussioner

 


Jag kommer bedöma din förmåga att:

- känna igen, namnge, beskriva och jämföra olika geometriska figurer.

- räkna ut omkrets och area.

- veta hur ett koordinatsystem är uppbyggt.

- rita och läsa av ett koordinatsystem.

- kunna känna igen, rita och förstå olika typer av symmetri.

- kunna rita ut en symmetrilinje  och skriva spegelpunkter. 

- ta ansvar för dina studier.

 

 

Ämnesspecifika ord:

punkt, linje, parallella linjer, skärningspunkt

spetsvinkliga, rätvinkliga och trubbvinkliga trianglar

fyrhörning, parallellogram, kvadrat, rektangel

koordinatsystem, koordinater

symmetrilinje, spegelpunkter

a-axel, y-axel

omkrets, areaKopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: