Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-01-18 09:23 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Babblarna ger oss möjligheter att arbeta med de olika områdena ur läroplanen på ett lekfullt sätt och med barnens intressen i fokus. Babblarna har tilldelats ett eller flera ämnen: Babba (brun) har språket, Bobbo (röd) rörelse, Bibbi (gul) matematik, Dadda (grön) natur/teknik, Doddo (blå) känslor/social kompetens/värdegrund och Diddi (rosa) skapande.

Innehåll

Mål och syfte

Vi vill på ett lustfyllt sätt stärka barnens sociala samspel, utmana deras språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vårt mål är att använda Babblarna som ett verktyg för detta.

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Vi strävar efter att figurerna som har kopplats till läroplanen på följande sätt kommer att börja introduceras alltefter projektets gång:

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.
Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Vi tränar motoriken med Bobbo.
Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material.
Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i fjärilarnas gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärloggar och genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.
Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: