Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten-Grönflagg-Lotusdiagram

Skapad 2019-01-18 09:37 i Förskolan Gullvivan Tierp
Förskola
Framöver kommer vi fokusera ännu mer på vårt grönflaggarbete då handlingsplanen nu blivit godkänd av HSR. Vi har börjat med att förankra arbetet i Läroplanen och kommer utifrån detta planera vårt arbete.

Innehåll

 

 

NORMER OCH VÄRDEN

·         Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

·         Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

·         Utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde.

 

HÅLLBAR UTVECKLING

·         Utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö

·         Utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         Utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse av vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

·         Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

·         Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

·         Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

·         Utvecklar intresse för skriftspråket samt för symboler och kommunikativa funktioner.

 

BARNS INFLYTANDE

·         Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

·         Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina gena handlingar och för förskolans miljö

·         Utvecklar sin förmåga att förstå och handla utifrån demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

 

 

TEMA

VATTEN

 

MATEMATIK

·         Utvecklar sin förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

·         Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar.

·         Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

 

LEK OCH SOCIAL KOMPETENS

·         Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

·         Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

·         Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den

·         Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

·         Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

·         Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

·         Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur en del teknik fungerar

·         Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

KULTUR

·         Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

·         Utvecklar sin skapandeförmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

·         Känner sig delaktig i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

·         Barn som har ett annat modersmål är svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: