Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-01-18 09:37 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar utifrån material och metoder från Barnkonventionen, om barns rättigheter. Sverige har i uppgift att se till att alla barn och vuxna får kännedom om barnens rättigheter. Vi på Nissebo har som mål att förverkliga Barnkonventionen i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

Mål och syfte

Vi i gul och rosa grupp kommer att arbeta med artiklarna 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen. Dessa artiklar kommer att vara grunden för vårat dagliga arbeta på förskolan. På samlingar, i leken, vid matsituationer, vid utelek, på utflykter med mera.

 • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
 • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moralika, psykiska och sociala utveckling.
 • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Vårt mål och syfte är att vi vill att alla barn får en förståelse för vilka rättigheter de har samt vad en rättighet är. Även att det faktiskt finns lagar på att varje barn har rätten till att må bra. Och att alla människor har lika värde oavsett etnicitet, kön, religion, ålder etc. 

Samt att barnen ska utveckla en trygghet i sig själva samt oss vuxna runt omkring. Att de ska veta att de har rättigheten till sin egen kropp, ingen annan. 

Metod

Vi läser Kompisböcker som är baserade på FNs barnkonvention för barnen. Vi diskuterar med barnen kring innehållet i böckerna. Böckerna handlar bl a om att alla människor har lika värde och rätt att känna trygghet.

Vi samtalar med barnen kring känslor med hjälp av olika känslokort som visar hur man kan känna sig om man är ledsen, arg eller glad mm. Även boken ”Liten” och annat material som är kopplat till förskolebrevet och barnkonventionen.  Vi ser även filmer som handlar om olika känslor och reflekterar kring detta med barnen. Även filmer om olika rättigheter varje barn har.  

Serien ”Med all rätt” och ”Du är bäst” kommer vi att jobba med, då den tar upp barnkonventionen på barnens nivå.

https://urplay.se/serie/190393-med-all-ratt 

https://urplay.se/program/197834-du-ar-bast-att-trosta?autostart=true 

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt i vår blogg på unikum. Vi sätter även upp dokumentation på våra väggar samt tar bilder på styrda aktiviteter.

Utvärdering/Analys

Vi analyserar och diskuterar i arbetslaget då med hjälp av vår blogg på unikum samt annan dokumentation kring vad barnen uttryckt och diskuteratom sina rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: