Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditionsträning och resonemang om träning

Skapad 2019-01-18 11:26 i Västra Berga skola Helsingborg
Arbete med kroppen och vad som händer vid konditionsträning. Efter en tids individuell och klassgemensam konditionsträning reflekterar elever skriftlig över utvecklingen och olika faktorer som påverkat den.
Grundskola 7 – 9 Biologi Svenska Idrott och hälsa Matematik Svenska som andraspråk
Den bästa träningen är den som blir av. I det här arbetsområdet får du lära dig om olika sorters träning och hur du planerar och genomför din egen träning. Mer specifikt kommer arbeta med kroppen och vad som händer vid konditionsträning. Efter en tids individuell och klassgemensam konditionsträning reflekterar du skriftlig över utvecklingen och olika faktorer som påverkat den.

Innehåll

Vi vet att man mår bra av träning. För att träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar just dig. 

I det här arbetsområdet kommer du får lära dig en olika sorters träning och hur du kan planera och genomföra konditionsträning. 

Vi kommer att prata om hur du på olika sätt kan träna din kondition. Dessutom om vikten av uppvärmning, kost, sömn och återhämtning. Du kommer att få göra ett konditionstest. Sedan utgår du ifrån resultatet när du ska sätta upp ett mål och hur du ska träna för att förbättra det fyra veckor senare.

Under lektionernas gång kommer du att få bekanta dig med en hel del begrepp, några kanske är nya men många kommer du att känna igen. Dessa begrepp och dina kunskaper kring dem kommer att sammanfattas i en reflekterande text. 

Svenskans roll i detta arbetsområde består av två delar: skriva träningsdagbok veckovis och skriva en reflekterande text där du resonerar om din utveckling av konditionen.

Biologins roll i detta arbetsområde är att genomföra och utvärdera en laboration samt gå igenom puls och lungkapacitet.

I matematiken ska du använda dina kunskaper du lärt om tabeller, diagram, medelvärde, median och typvärde samt delen av för att sammanställa din och dina kamraters max puls och arbetspuls.

 

Målet med undervisning...

är att du ska kunna sätta upp mål för och planera träning och utvärdera genom att en reflektera över upplevelser, erfarenheter och utveckling. (Idh)

är att skriftlig kunna skriva en reflekterande text med fokus på struktur, skrivregler samt språk och stil. (Sv)

är att du kan genomföra och utvärdera en laboration. (Bi)

är att du ska bli säkrare på olika typer av lägesmått samt öka din förståelse för procent. (Ma)

 

Delaktighet

Du kan påverka arbetet genom

- att själv välja utformningen av din konditionsträning på fritiden

- att i klassen vara med välja aktiviteter för din konditionsträning under lektion

- att utveckla laborationen och följa upp den efter konditionsträning.

- att använda det som referens när du arbetar med olika sjukdomar eller arbeta med sjukdomar kopplade till kost, sömn och träning.

- samla in fakta från dina kamrater och redovisa det på papper eller i kalkylark (där du kan utforska fler moment).

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • sätt upp ett realistiskt och genomförbart mål för din träning (IdH)
 • resonerar kring din utveckling i din konditionsträning som faktorer som påverkar den (IdH)(Sv/ SvA)
 • hur väl du skriver när det gäller struktur, skrivregler samt språk och stil. (Sv/ SvA) 
 • genomför och utvärderar laboration. (Bi)
 • känner till och använder de biologiska orden och begreppen. (Bi)
 • redovisar de insamlade data.

 

Bedömning

Det jag bedömer i det här arbetsområdet är följande

 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter och sammanhang
 • Din förmåga att sätta upp mål för och planera träning och anda fysiska aktiviteter
 • Din förmåga att utvärdera aktiviteter genom att samtala om EGNA upplevelser
 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift
 • Din förmåga att genomföra en laboration samt utvärdera den.
 • Dina grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt om du kan visa genom att använda dem.

 

KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Ma Bi Idh SvA
Träning och träninggsplanering

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika situationer och sammanhang. Hur väl du utför olika rörelser.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Ny aspekt
Din förmåga att planera och genomföra träning och fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Ny aspekt
Din förmåga att samtala om egna upplevelser. Din förmåga att föra underbyggda resonemang.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Sv Ma Bi Idh SvA
Biologi förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper i biologi för att granska information, diskutera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Kan granska enkel information, diskuterar och tar ställning enbart kring för eleven kända ämnen och fenomen
Kan granska olika sorters information, diskuterar och tar ställning kring delvis nya ämnen och fenomen
Kan någorlunda kritiskt granska information, diskuterar gärna och tar ställning samt motiverar sitt ställningstagande kring olika ämnen och fenomen
Granskar kritiskt olika former av information, diskuterar olika ämnen på en hög nivå och tar aktivt ställning med en naturvetenskaplig motivering kring även tidigare okända ämnen och fenomen
Genomföra systematiska undersökningar och laborationer i biologi
Kan hjälpligt genomföra undersökningar och laborationer med en given detaljerad instruktion
Genomför självständigt undersökningar och laborationer enligt givna instruktioner
Kan genomföra undersökningar och laborationer med öppna frågeställningar och utan direkta givna instruktioner samt kan dra någon form av slutsats kring resultatet
Kan självständigt och med säkerhet genomföra undersökningar och laborationer med öppna frågeställningar utan givna instruktioner och kan reflektera över resultatet
Använder kunskaper i biologi för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället
Kan med viss handledning beskriva enkla samband främst kring människokroppen
Kan med viss självständighet beskriva samband i människokroppen och naturen
Kan med säkerhet beskriva olika samband i människokroppen och naturen och har idéer om hur dessa påverkar även samhället
Beskriver på en hög nivå olika samband i människokroppen och naturen och kan med säkerhet redogöra för dess påverkan på samhället omkring oss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: