Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT Matematik åk 4 Södra Ängby

Skapad 2019-01-18 14:20 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att använda oss av boken Mera Favorit matematik. Boken är indelad i 5 kapitel. I varje kapitel presenteras ett större matematiskt område. Varje kapitel är indelat i ett antal lektioner. Till varje lektion finns 4 sidor. Elevbokens första uppslag är obligatoriskt för alla elever. Nästa uppslag innehåller extrasidorna Öva och Pröva, dessa uppgifter är för de elever som hinner med och behöver extrautmaningar. Rutan som heter Träna är en hemläxa, där syftet är att ge eleverna en kort repetition av dagens matematik. Till varje lektion presenteras vilket centralt innehåll lektionen kommer innehålla och vad eleven ska lära sig. Likaså presenteras vilka kunskapskrav eleven ska kunna efter lektionens slut. Läxorna görs på studentlitteratur/min bokhylla samt i Nomp eller matteboken.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Terminsplanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Favoritmatematik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN I...

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Ev. kommentarer
Problemlösning
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
  • Ma
  • Ma  A 6
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller: *Tal i bråkform och blandad form i addition och subtraktion. * tal i decimalform, i addition och subtraktion *Tal i decimalform, i addition och subtraktion * Enhetsomvandling med längd,vikt och volym. * Stora tal *Tolkar och löser problem i geometri, tex .omkrets på ett godtagbart sätt. *Löser problem med hjälp av algoritmer och programmering. * Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimlighet i ett resultat.
.
Begrepp
Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang: *bråk,decimaltal, blandad form tiondel,hundradel och tallinje. * euro och C *g,kg,l,dl,ml,m och km. *ental, tiotal, hundratal,tusental, tiotusental,hundra tusental utvecklad form och avrundning. *punkt, koordinat,koordinatsystem, fyrhörningar, rektangel, kvadrat, parallellogram, bredd, höjd,omkrets, spegling,linje,sida, rätvinklig, triangel, parallell och area. *algoritm *Beskriver matematiska begrepp med ord bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som tiondelarna i bråkform och i decimalform.
Metoder
Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
*Genomför beräkningar med tal i bråkform, i addition och subtraktion. *Genomför beräkningar med tal i decimalform,i addition och subtraktion. Omvandlar vanliga enheter i längd,vikt och volym. Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med stora tal, i addition, subtraktion multiplikation och division. *Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer som skär varandra,symmetrier och koordinater. * Beräkna omkrets och enkel area.
Resonomang
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik, följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med Bråk, decimaltal koordinatsystem och symmetri, längd, vikt, volym och enhetsomvandling, programmering geometriska objekt, omkrets och area
Kommunikation
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer
Beskriver på ett huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: bråk decimaltal, stora tal, geometri, längd,vikt volym och enhetsomvandling, programmering.
  • Ma
F
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: