Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2019 "Ljus och mörker"

Skapad 2019-01-20 14:15 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi läser texter om de olika sekelskiftesförfattarna i Sverige under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Fundera på hur din författare är som person utifrån texten du läst, skriv en textanalys, ta reda på fakta om din författare och skriv en faktatext. Skriv en egen text inspirerad av din valda författare, samt redovisa ditt arbete, gärna i form av att gestalta arbetet. Bli säker på de olika genrerna, krönika, novell, brev, reportage mm. Vi har Sokratiskt samtal.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser romaner om Andra Världskriget, och ser film från samma tid. Utifrån de texterna kommer du att skriva monologer och redovisa dem. Du kommer också att skriva en nyhetsartikel om samma tid. Vi kommer också ha Sokratiska samtal och drama.

Innehåll

Arbetssätt, arbetsformer

 • Läsa en roman som utspelar sig under Andra Världskriget
 • Se film som gestaltar Andra Världskriget
 • Sätta sig in i en av romanens karaktärer och skriva en monolog utifrån hens upplevelser
 • Skriva läslogg
 • Redovisa, framföra monologen
 • Skriva en nyhetsartikel om Andra Världskriget
 • Lära sig stilistiska knep och vilken effekt de har på texter, t ex allitteration, liknelser och personifiering
 • Skriv ett brev från en person som levde under Första Världskriget
 • Drama
 • Sokratiska samtal

 

Centralt innehåll

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 7-9

Kunskapskraven för åk. 7, 8 och 9 i området

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv  E 9   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Läsförståelse. Läs faktatexter om, och romaner som utspelar sig under Andra Världskriget.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Läsförståelse. Läs faktatexter om och romaner som utspelar sig under Andra Världskriget.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Skriva - textkvalietet
Skriva brev från en person som levde under Första Världskriget. Skriva monolog-från Andra Världskriget. Skriva nyhetsartikel/dagbok om Andra Världskriget.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
Skriva brev från en person som levde under Första Världskriget. Skriva monolog-från Andra Världskriget, samt även nyhetsartikel eller dagbok
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Textbearbetning - ge respons
Läs och ge respons på din kamrats text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Verket och dess upphovsman
Sokratiskt samtal och diskussioner om texter/skeenden under Andra Världskriget. Redovisningar.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala och diskutera
Sokratiskt samtal och diskussioner om texter/skeenden under Andra Världskriget. Redovisningar. Drama
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonera och framföra sina åsikter
Sokratiskt samtal och diskussioner om texter/skeenden under Andra Världskriget. Redovisningar. Drama
 • Sv  E 9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Redovisa
Redovisa i form av redovisa/läsa din monolog. Gestalta och framför då vi har drama.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kombinera text med olika estetiska uttryck och medier
Redovisa i form av redovisa/läsa din monolog. Förstärk din redovisning med hjälp av musik, bild, film, kläder, dramatisering. Gestalta då vi har drama.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: