Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2019-01-20 16:29 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Samhällskunskap Svenska
Varför är samhället som det är? Och hur vad det förr? Hur skapas samhälleliga förändringar? Du kommer att lära dig mer om livet nu, innefattade kunskaper om b.l.a. din familj, yrken, lekar. Du kommer också lära dig om hur livet kunde se ut förr rörande lekar, yrken och samhället i stort.

Innehåll

 

 

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

 

-        se samhällsförändringar genom att göra jämförelse mellan samhället förr och nu

-        använda en karta över närområdet genom för att placera ut sitt hem

-        kunna samla och presentera information genom att genomföra intervju

-        känna till några yrken från förr och nu 

-        ge exempel på familjekonstellationer 

 

Detta kommer vi att göra genom att möta detta centrala innehåll

Vi kommer att läsa, skriva, undersöka och arbeta med: 

 

Familjen

·       Vad heter du, var är du född, har du flyttat mellan länder?

·       Var bor du? Ta reda på adressen och sätta ut på karta

·       Vem består din familj av? Vad är deras hela namn och ålder

·       Avbilda din familj

·       Vilka familjebegrepp finns, och hur är de konstruerade? Farmor, morbror m.m

·       Läsa skönlitteratur som belyser olika familjekonstellationer

 

Yrken

·       Vilka yrken finns nu?

·       Vilken yrke vill du ha när du blir vuxen, varför?

·       Få besök från olika yrkeskategorier

 

Förr

·       Vad gillar du att leka med? Vad gillade barn att leka med för 30, 50, 100 år sedan?

·       Prova att leka lekar från förr.

·       Hur kunde en skoldag ut för 100 år sedan? 

·       Titta på Astrid Lindgren-filmer för att bildligt få uppleva samhället förr

·       Göra ett studiebesök på Kulturen i Lund

 

..... och förmodligen med en hel del mer som barnen blir intresserade av under temats gång!

 

Bedömning

Bedömning av utveckling av förmågorna sker kontinuerligt inom den ordinarie undervisningen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Sh  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Sh  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Sh  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Sh   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Sh   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Sh   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: