Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Vitsippan

Skapad 2019-01-21 08:21 i Paradisgården Borlänge
Språkutveckling
Förskola
Temat: Läsa och berätta Fokusfråga: Hur utvecklar vi barnens språk genom att läsa och berätta?

Innehåll

Syftet

Barnen ska lämna förskolan med de bästa språkförutsättningarna. De ges möjlighet att utveckla sin kommunikation med andra barn och med pedagoger. Vi vill utveckla barnens ordförråd och kommunikativa funktioner genom symboler genom att skapa lust och använda oss av barnens nyfikenhet. 

 

Förskolans förbättringsmål är Språkutveckling.

Pedagogerna ska ge alla barn ett rikare ordförråd och tillgång till större språkutrymmen.

Målkriterier

 • Arbetslagen följer strategier och metoder för barnens språkutveckling som kontinuerligt, en gång i veckan, följs upp.
 • Alla barn får möjlighet att få minst en bok läst för sig varje vecka.
 • Vi har aktiviteter i mindre grupper så att varje enskilt barn får större möjlighet till språkutrymme och goda relationer.

Kartläggningsverktyg

 • BRUK
 • TRAS

Övergripande metoder

 • Varje pedagog ska alltid medvetet tänka på att vänta in barnen och inte lägga orden i munnen på dem
 • Varje pedagog ska medvetet benämna och sätta ord på saker, färger, former, känslor etc.
 • Arbetslaget ska använda TRAS tre gånger detta läsår för att se barnens språkutveckling.
 • Varje pedagog ska aktivt delta i läslyftet.Vitsippans språkstrategi
 • Pedagogerna ska använda rim och ramsor varje dag för att främja barnens utveckling av munmototrik och språkljud.     Vi säger ramsor före och efter varje måltid och även på våra samlingar.
 • Vi klappar barnens namn för att öva språkljud och stavelser.
 • Vi sjunger sånger varje dag på våra samlingar och förstärker språkförståelsen i sångerna med t ex sångkort, mjukisdjur och föremål.
 • Vi använder bildsnurror i vardagliga situationer för att förstärka det talade språket.
 • Varje vecka planerar vi in läs-och berättarstunder för barnen och genom "Läslyftet" får pedagogerna fortbildning och inspiration att utveckla detta område.
 • Varje pedagog ska tänka på att ge varje barn möjlighet till större språkutrymme. På Vitsippan ska vi använda rutin och omsorgssituationerna då vi t ex byter blöja, hjälper barnen vid påklädning och vid måltider. I dessa situationer ska vi medvetet samtala med barnen och lyssna och vänta in barnen så de får möjlighet att uttrycka sig. Barnen ska även få större språkutrymme vid aktiviteter i mindre grupper. Språket och varje barns möjlighet att uttrycka sig ska alltid vara i fokus, oavsett aktivitet.
 • Varje pedagog ska medvetet benämna och sätta ord på saker, färger, former, känslor etc.
 • Vi ska uppmärksamma barnens olika modersmål genom att t ex lyssna på sånger och sagor på deras språk med hjälp av våra digitala verktyg.

 

      

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: