Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalle Puh vt-19 Natur- miljö

Skapad 2019-01-21 09:08 i Mor Annas förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi vill skapa en lärande miljö där det är gott klimat att vara i, för både kropp och själ. Dans och musik är gemensam aktivitet som alla kan delta i efter sin egen förmåga. Vi lär om naturens kretslopp och om djurens miljö, vikten av att återbruka och kompostera lär vi oss i vårt Grön Flagg-arbete.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

22 barn och 4 pedagoger varav en är resurs.  Barngruppen verkar trygg, vetgirig och aktiv. De tycker om att röra på sig. Dans och musik är något som blivit en gemensam referensram under hösten. Barnen har under hösten lärt känna varandra och arbetat mycket med värdegrundsfrågorna.

Mål

Vi vill skapa utmanande miljöer som väcker nyfikenhet och utforskarlust. Vi vill ge barnen många tillfällen att utmanas sinsemellan och med hjälp av miljön utveckla deras nyfikenhet och självutveckling. Vi vill skapa en miljö där barn och vuxna trivs och utvecklas. Vi vill också ge barnen en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa genom en väl avvägd dags rytm mellan aktivitet, samspel och avslappning.

Vi vill väcka barnens intresse för djur och natur i vårt närområde. Vi vill lära barnen om allemansrätten, hur man skall vara i naturen, visa respekt för allt levande. Vi vill under våren väcka barnens intresse för hur kretsloppet i naturen och hur kompostering och återbruk  påverkar natur och människor. Vi vill också att barnen ska upptäcka hur roligt och spännande det är att få skapa med återbruksmaterial. Med detta arbete kan vi också belysa, utveckla och befästa kunskaper kring matematiska och språkliga begrepp.

 

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder 

Vi skapar en inomhusmiljö som väcker barnens intresse för djur och natur. Vi inreder efter årstiderna och efter barnens önskemål om hur de vill använda rummet. Vi tänker att använda digital teknik för att både locka barnen dit och för att väcka frågor om årstider, natur och miljö. Vi har där möjlighet att leka avskilt och fritt från andra intryck när man känner att det behovet finns. Det fungerar inte att leka rörelselekar där så lugn och ro råder i den miljön. För att få en balans mellan rörelsebehovet och återhämtning erbjuder vi alltid utevistelse och rörelselekar i övriga miljöer.

Vi kommer att använda oss mycket av barnens intresse för musik och dans. De är delaktiga i val av musik och rörelsemönster. Här kan vi även använda oss av digitala verktyg för att dokumentera och utveckla våra danser.

För att ytterligare väcka barnens intresse för vårt närområde kommer vi att vistas i skogen och där erbjuda aktiviteter som väcker nyfikenhet och engagemang hos barnen tex genom att använda oss av materialet med utematematik som både arbetar med matematik och ger kunskap om naturen. Vi urskiljer, sorterar och jämför för att se likheter och skillnader i former, färger, storlekar mm. Vi använder oss också av materialet som grön Flagg står för. Såsom sagan om "Allemansråttan" och bilder på vad som sorteras som återvinning och vad som kan användas som återbruksmaterial. Vi tar med oss böcker om djur och växter, förstoringsglas och använder oss av internet för att lära oss, tillsammans med barnen, om djuren och naturen som vi omges av.

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: