Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi Pollux 9

Skapad 2019-01-21 09:26 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Lpp om arbetsområdet samhällsekonomi och globalisering.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om att hushålla med sina resurser, dvs inkomster och utgifter måste gå jämnt upp. Hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och påverkar varandra. Sverige är också en del av världsekonomin och är beroende av vad som sker på världsmarknaden. Vad händer om det blir förändringar i det ekonomiska kretsloppet? Vilka effekter får det på individer och grupper? Det och mycket annat ska du få lära dig om i det här arbetsområdet om samhällsekonomi.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* vilka delar (aktörer) som ingår i det ekonomiska kretsloppet.

* hur aktörerna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och påverkar varandra.

* hur det ekonomiska kretsloppet påverkas i goda/dåliga tider, dvs högkonjunktur och lågkonjunktur.

* olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi samt blandekonomi)

* produktionsfaktorer.

* utbud, efterfrågan och jämviktspris

* hur Sveriges ekonomi hänger ihop med resten av världens, dvs globalisering.

* hur områden och länder påverkas av den ekonomiska globaliseringen.

* att använda olika källor, t ex diagram och tabeller för att få information om samhället.

* begrepp som hör till arbetsområdet, se separat begreppslista på padleten

 

Förmågor:

Du kommer att få träna dina förmåga att:

* beskriva samband, dvs att förklara hur samhällsekonomins olika delar hänger ihop.

* resonera kring hur individer, grupper och samhället kan påverkas av förändringar i det ekonomiska kretsloppet. 

* använda begrepp och modeller inom samhällsekonomin.

* se orsaker till och konsekvenser av hur globaliseringen påverkar regioner.

* undersöka samhällsfrågor utifrån olika perspektiv.

* använda olika källor för att få information om samhället.

 

Arbetssätt och undervisning

 • Samla fakta genom litteratur, film och genomgångar
 • Diskussioner 
 • Öva på förmågorna 

Bedömning

Bedömning kommer ske kontinuerligt på lektioner, men också med ett avslutande prov vecka 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap

Når ej nivå E
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: