👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas århundrade

Skapad 2019-01-21 14:40 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för "revolutionernas tidsålder". Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. Ibland talar man istället om politiska eller ekonomiska revolutioner. De närmaste veckorna kommer ni att få lära er om tre olika revolutioner som alla har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut.

Innehåll

 

 • Syfte
 • Undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga att:
 • Hi
  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 • Centralt innehåll
 • Hi 7-9
  Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi 7-9
  Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi 7-9
  Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi 7-9
  Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi 7-9
  Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi 7-9
  Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi 7-9
  Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 7-9
  Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

 

 • Förmågor och Kunskapskrav
 • Hi 7-9
  Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi 7-9
  Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi 7-9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi 7-9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi 7-9
  Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi 7-9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna:

- Vad industriella revolutionen, amerikanska revolutionen och franska revolutionen var.

- Orsaker och konsekvenser av ovanstående för olika samhällsgrupper

- Vilken betydelse ovanstående har i dagens samhälle

- De olika ideologierna som växte fram under 1800-talet

- Orsaker till att de olika ideologierna växte fram och konsekvenser av dessa

- Hur man tänker källkritiskt inom historia

 

 

Undervisning och bedömning

Veckoplanering

v. 40 Industrialiseringen

v. 41 Amerikanska frihetskriget

v. 42 Franska revolutionen

v. 43 Franska revolutionen

v. 47 Skriftligt Prov Torsdag 8d Fredag 8b

v. 48 Världen under 1800-talet

v. 49 Sverige under 1800-talet

v. 50 Seminarieexaminationer

 

Undervisningen kommer att bestå av:

- Enskilda arbeten

- Grupparbeten

- Genomgångar

- Film

Arbetsområdet kommer att examineras av ett skriftligt prov vecka 47 och seminarier vecka 50

Uppgifter

 • Instuderingsuppgifter Historia

 • Instuderingsuppgifter Historia

 • Instuderingsuppgifter HIstoria

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
,
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.