Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ZickZack Åk4, Beskrivande texter (Fakta om djur)

Skapad 2019-01-21 15:41 i Tjärnaskolan Borlänge
ZickZack åk4, Beskrivande texter (faktatext om djur)
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Beskrivande texter - Fakta om djur Faktatexter som beskriver hur djur lever, hur de ser ut, var de finns, vad de äter, hur många ungar de får och så vidare kallas för beskrivande texter. Andra exempel kan vara en beskrivande faktatext om ett land eller upptäckter. Sådana texter hittar du i läroböcker, uppslagsböcker och på webbsidor.

Innehåll

Tidsperiod

Ca 6-8 veckor 

Förmågor (Förmågan att...)

 • Förstå syftet med den aktuella texttypen
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för den aktuella texttypen.
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Förstå när, varför och i vilket sammanhang beskrivande texter används (syftet med beskrivande texter)
 • Lära sig beskrivande texters typiska drag och hur texten är uppbyggd. Vilka delar den består av och vilken ordning delarna kommer.
 • Lära sig vilka språkliga drag som är typiska för beskrivande texter och kunna känna igen dessa i givna texter
 • Utveckla språket och dess variation
 • Lära sig att på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text om ett djur.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att aktivt arbeta med uppgifterna i ZickZack skrivboken både skriftligt och muntligt.
 • Genom att slutligen visa vad du lärt dig genom att enskilt planera och skriva en beskrivande text om ett djur.
 • Du ska reflektera och hjälpa andra förbättra sina texter utifrån en given mall (kamrat bedömning).
 • Genom att läsa och svara på frågor till beskrivande texter visa att du kan förstå dess innehåll.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att arbeta med ZickZack skriv och läsrummet som läromedel. Vi kommer att läsa exempeltexter, diskutera strukturer och uppbyggnad av texter, arbeta aktivt med frågeställningar och språkets variation. Vi kommer också arbeta med att utveckla vårt språk med hjälp av grammatiska strukturer. Till vår hjälp kommer vi också att använda bingel. Arbetet är uppdelat i olika steg hur man lär sig att skriva en beskrivande faktatext om djur;

 • Steg 1. Först ska du få lära dig hur man delar in texten i olika stycken
 • Steg 2. Sen ska du få lära dig att använda rätt tempus och beskrivande ord.
 • Steg 3. Ska vi tillsammans i klassen beskriva hur ett lodjur ser ut och organisera en text om vargen i stycken.
 • Steg 4. Slutligen ska du välja ett djur, samla fakta om det och sedan skriva en beskrivande faktatext på egen hand.

Uppgifter

 • Faktatext om djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
ZickZack Skrivrummets Skrivutvecklingsmatris åk 4-6: Beskrivande texter

Syfte

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår syftet med beskrivande text på en enkel nivå.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

Innehåll

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Struktur

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation
Kan inte klassificera och generalisera.
Försöker generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet, t ex "Min katt..." Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

Språkliga drag

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de sprkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt ällmängiltiga ord, som t ex "mänskligheten", "däggdjur" osv.
Jämförelser
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: