Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet - "Heimat" - Språk

Skapad 2019-01-22 11:58 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vem är jag? Varifrån kommer jag? Hur uttrycker jag mig? Genom olika personliga reflektioner, genom att lyssna på sång och läsa sångtexter samt genom att läsa och beskriva olika statistiker närmar vi oss dessa frågor under vårterminen 2019.

Innehåll

 

Syfte och långsiktigt mål

(Läroplan)

Centralt innehåll

(Kursplan)

Kunskapskrav

(Kursplan)

Tränings- och bedömningssituationer

ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

kravnivåer E/C/A

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet och när vi tränar det

 

Heimat und Identität (Januar bis März)

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer


använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande


formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt/relativt tydligt/tydligt innehåll och viss/relativt god/god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak/relativt väl/väl fungerar i de situationer som skrivandet avser.

persönliche Reflexion


formativ: Ihr bekommt Feedback zu Euren Arbeiten Januar bis März

(siehe elevjournal)


summativ: Ende März schreibt Ihr eine persönliche Reflexion, die benotet wird (siehe elevjournal)

läsa och analysera andra texter än skönlitteratur för olika syften


formulera sig och kommunicera i tal och skrift


anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt/relativt tydligt/tydligt innehåll och viss/relativt god/god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak/relativt väl/väl fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Beschreibung von Statistiken


formativ: Ihr bekommt Feedback zu Euren Arbeiten Januar bis Februar

(siehe elevjournal)


summativ: Vor den Sportferien beschreibt Ihr eine Statistik, diese Beschreibung wird benotet (siehe elevjournal)

läsa och analysera skönlitteratur för olika syften


anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Lyrik som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel musik.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt/relativt tydligt/tydligt innehåll och viss/relativt god/god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak/relativt väl/väl fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Beschreibung und Bewertung von Liedtext


formativ: Ihr bekommt Feedback zu Euren Arbeiten Februar bis März

(siehe elevjournal)


summativ: Ende März beschreibt und bewertet Ihr einen Liedtext, dies wird benotet (siehe elevjournal)

 

Buchpräsentation (Januar bis April)

läsa och analysera skönlitteratur för olika syften


formulera sig och kommunicera i tal


anpassa språket efter olika syften, mottagare, sammanhang


urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och områden där modersmålet talas.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Eleven kan läsa olika texter med flyt/gott flyt/mycket gott flyt. Genom att göra enkla/utvecklade/välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss/relativt god/god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/utvecklade och väl underbyggada resonemang om tydligt framträdande budskap/och budskap som kan läsas mellan raderna/eller är dolda i olika verk.

Eleven kan förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss/relativt god/god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Buchpräsentation


formativ: in zwei Unterrichtsstunden kontrollieren wir, wie weit Ihr seid, welche Fragen und Probleme Ihr habt, ich gebe Feedback, womit Ihr Eure Präsentationen verbessern könnt


summativ: April: Präsentation

 

Sprache und Sprachvergleich (Mai)

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Genom att på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Jugendsprache


formativ: Feedback vom Unterricht (siehe auch elevjournal)


summativ: Gespräch im Mai

 

Mündliche Teilnahme am Unterricht (Januar bis Mai)

formulera sig och kommunicera i tal


anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Muntligt berättande för olika mottagare.

Anpassning av språk efter syfte och mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande/ändamålsenlig/och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/och fördjupar och breddar dem.

Sprechen/Gespräch/Diskussion


formativ: Feedback in elevjournal


summativ: geht in die Note auf dem Zeugnis einBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: