Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2019-01-22 14:27 i Storkskolan Sjöbo
Mellankrigstiden och Andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Världskrigen var de värsta krig som vi har haft och miljontals människor runt om i världen dog eller blev drabbade på olika sätt. När första världskriget var slut trodde många på en bättre framtid, många nya bra uppfinningar hade kommit som elektricitet, bilar, telefoner och faktiskt fritidsnöjen för vanliga människor. Men världen drabbades av en ekonomisk kris och många blev arbetslösa, en följd av detta var att den demokratiska utvecklingen avbröts och nationalistiska och rasistiska partier kunde ta makten i många länder. Stalin i Sovjetunionen och Hitler i Tyskland skapade hårda diktaturer, precis som Franco i Spanien. Hitler ville utöka Tyskland på grannländernas bekostnad och detta blev inledningen till Andra världskriget. Alla tidigare krig ställdes i skuggan av andra världskriget. Kriget fördes i Europa, Asien, Afrika och på världshaven. När kriget var över var Tyskland krossat och Japan besegrat efter att atombomber fällts över Hiroshima och Nagasaki. Förintelsen innebar ett folkmord på främst Europas judar men även andra folkgrupper som romer. Dessa dödades främst i nazistiska koncentrations- och förintelseläger. Efter kriget fanns bara två stormakter i världen: USA och Sovjetunionen.

Innehåll

Konkreta mål Världskrigens tid vårtermin 2020

Mellankrigstiden

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:
beskriva den politiska utvecklingen i USA, Sovjetunion, Italien och Tyskland.
redogöra för orsaker till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland.
redogöra för hur demokratin var hotad runt om i världen.
kort förklara begreppen spanska sjukan, AK-arbeten, Saltsjöbadsavtalet och kohandeln.
utförligt förklara vad som menas med begreppen ”folkhemmet”, ”Ådalen 31” och ”Kris i befolkningsfrågan”.


Andra Världskriget

 

Målet med det här avsnittet är att du ska:
kunna beskriva bakgrunden och orsakerna till krigets utbrott.
kunna redogöra för krigets förlopp och följder i stora drag.
kunna resonera kring följderna kriget fick för Danmark, Norge och Finland.
känna till vad begreppen Förintelsen och Gulag står för, och ge exempel på bakgrund, förlopp, omfattning och följder.
kunna diskutera Sveriges neutralitet under andra världskriget.
kunna beskriva hur man levde i Sverige under andra världskriget.

 

Hur ska vi lära
Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringen som visar hur vi ska ta oss an texter och uppgifter i läromedlet. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetat med i helklass och grupper. Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen, vi kan få hjälp med uppläst text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut instuderingsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigens tid Historia matris Storkskolan

Nivå 0
Ännu inte nått målen för arbetsområdet
Nivå 1
Godtagbar förmåga
Nivå 2
God förmåga
Nivå 3
Utvecklad förmåga
Aspekt 1
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven visar ännu inte detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Ny aspekt
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Eleven förklarar ännu inte hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan ännu inte undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och då beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger ännu inte någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar då ännu inte sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Eleven kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och då föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: