Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska samt industriella revolutionen

Skapad 2019-01-22 21:59 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi läser om den franska och den industriella revolutionen.
Grundskola 8 Historia
Det finns revolutioner i det förflutna och revolutioner av idag. Efter detta område kommer du att kunna förstå vad och hur folket påverkades och vilka förändringar det lett till idag.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer under några veckor att arbeta med den franska och den industriella revolutionen. Den kamp som människorna i Europa förde kom att få konsekvenser för kommande generationer, ända fram i våra dagar, t ex  den industriella revolutionen innebar en av de största förändringarna i vår historia då massor av människor flyttade från landet och in till städerna och fabrikerna.

Koppling till läroplan och kursplan

Du ska visa att du kan:

 • Berätta om och analysera orsakerna till, och konsekvenserna av den franska och den industriella revolutionen.
 • Analysera någon utvecklingslinje och försöka göra göra kopplingar till nutiden.
 • Förstå och använda viktiga begrepp (som tex. revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, imperialism, nationalism).
 • Redogöra för hur olika grupper (ex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika) påverkades av revolutionerna.
 • kunna lyfta fram dina åsikter och tankar, skriftligt och muntligt

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsning av olika texter.
 • Arbete med instuderingsfrågor till texterna.
 • Arbete med olika muntliga och skriftliga uppgifter.
 • Film.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • dina faktakunskaper. De kan du visa både genom skriftliga uppgifter och i samtal och diskussioner
 • din förmåga att se samband mellan dåtid och nutid
 • att visa att du kan se orsaker och konsekvenser
 • att du kan dra slutsatser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionerna

Revolutioner

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser.
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du ger exempel på enstaka orsaker till revolutionerna och några konsekvenser av dem.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker revolutionerna och några tydliga konsekvenser av dem.
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem ur olika perspektiv.
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik.
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje.
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och till nuet.
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: