Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 6

Skapad 2019-01-23 07:51 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Undervisning i litauiska som modersmålet, syfte, arbetssätt, mål, bedömning, matriser.
Grundskola 6 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att bevara och utveckla sitt språk. Detta ska vi göra genom att läsa åldersanpassade texter, diskutera, analysera, skriva egna texter, öva grammatik, samtala om aktuella händelser i Litauen, litauiska traditioner med jämförelse i Sverige. Vi ska utveckla kompetensen att växla mellan språken (litauiska och svenska).

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet.
 • Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, diskutera om sin identitet och förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och sakprosatexter.
*Språkbruk.
*Kultur och samhälle.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning.
 • Träna på olika lässtrategier.
 • Läsförståelse.
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur.
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler.
 • Språkbruk i olika situationer.
 • Muntliga övningar i par eller grupp, diskutera och motivera egen åsikt.
 • Elever ska bekantas med traditioner, kultur och samhälle (skillnader och likheter )

 

 

Jag kommer att bedömma:

 

 • Din förmåga att tala och kommunicera på litauiska.
 • Din förmåga att förstå när litauiska talas.
 • Din förmåga att förstå litauiska texter.
 • Din förmåga att skriva texter på litauiska.
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Du läser korta sammanhängande texter och börjar få flyt i sin läsning. Ibland läser du om och rättar sig själv vid behov.
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
UTTRYCKA SIG
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bild stöd.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Skriver på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Skriver och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. Använder litauisk alfabetet på rätt sätt.
TALA
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Läsförståelse
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättlästa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
Kultur och samhälle
se likheter och skillnader, kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
Du har god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om. Du har enkla, kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med viss koppling visar grundläggande kunskaper.
Du har ganska god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör jämförelse: Svensk- Litauisk Du har utvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med relativt god koppling visar goda kunskaper.
Du har väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om.Du gör goda jämförelse: Svensk- Litauisk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Du har mycket väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett mycket välutvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör goda jämförelse: Svensk- Litauisk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: