Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dusome, Kirundi Åk 4-6

Skapad 2019-01-23 08:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under hela läsåret kommer vi att jobba med olika typer texter,sagor,bild, och träna med olika lässtrategier för att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. Vi kommer också att skriva, tala, diskutera och reflektera. Vi kommer även att arbeta med en del av övningar .

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Mål och syfte

 •  Eleven ska  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. 
 •  Eleven ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 
 •   Eleven ska  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.     
 •  Eleven ska  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

   Centralt innehåll

 •  Läsa och skriva lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Läsa och skriva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Tala, lyssna och samtala muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 Konkretiserade mål

I arbetsområdet sagor och myter får du förutsättningar att utveckla:

 •         Eleven  ska kunna läsa ord, meningar och anpassade texter.
 •         Eleven  ska kunna skriva ord, meningar och anpassade texter.
 •         Eleven  ska kunna samtala och diskutera olika typer av texter       
 •        Eleven ska kunna förstå textens budskap.
 •        Eleven  ska kunna ställa frågor och framföra egna åsikter.
 •       Eleven  ska utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.

 

Undervisning

 •       Eleven ska  läsa - både enskilt och i grupp
 •        Eleven ska läsa olika typer av sagor,  texter och förstår innehållet.
 •        Vi arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt
 •        Vi skriver olika typer av texter som vi sedan bearbetar.       
 •       Eleven  skriver ord och meningar med stor bokstav och punkt
 •      Eleven skriver en  text med en tydlig början och slut 
 •      Eleven  skriver en  text med hjälp av a tankekartor, bilder
 •        Eleven  deltar i samtal och diskussioner

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:            .
 • Tala och kommunicera på Kirundi. 
 •  Läsa och skriva på Kirundi.
 •   Sammanfatta textens innehåll. 
 •   Använda grammatiska regler.
 •  Resonera kring textens innehåll.                               
 • Sammanfatta /återberätta en saga , text och svara på frågor.

 

Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna . Eleverna kommer även att bedömas efter skriftliga läxförhör, prov och hemläxor.Vi använder även bedömningsmatriser .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar och förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om välkända företeelser
Eleven förstår uppläst text, samtal, tvprogram, ljudfil och deltar i samtalet om det eleven har hört
Eleven återberättar en stor del av innehållet och ställer relevanta frågor till det eleven har hört
Eleven lyssnar, förstår och reflekterar över ålders- och nivåadekvata tvprogram, ljudfiler, uppläst text m.m. som gäller dagsaktuella frågor och belyser egna och andras villkor Eleven för resonemang om texternas/samtals/tvprograms budskap
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven deltar i samtal: ställer frågor, ger svar om ämnen av personligt intresse Eleven kan uttrycka sina känslor, erfarenheter och tankar Eleven återberättar strukturerat händelseförloppet i en bok/berättelse eller en film
Eleven deltar i samtal om elevens familj, skola, fritidsintressen, erfarenheter o.d. Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven förstår betydelsen av rätt uttal, betoning och satsmelodi för att göra sig förstådd
Eleven ger och tar information och instruktioner, bidrar med relevanta frågor, kopplar till egna erfarenheter Eleven känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning Eleven kan göra enkla jämförelser mellan modersmålets och svenskans uttal och satsmelodi
Eleven kan utan förberedelse gå in i ett samtal med anknytning till vardagslivet Eleven i samtalet bidrar med frågor, åsikter, argument och egna erfarenheter Eleven gör ett medvetet urval av ord och begrepp som passar mottagaren Eleven gör presentationer anpassade till olika mottagare Eleven jämför modersmålets uttal, betoning och satsmelodi med svenskans
Läsförståelse
Eleven läser och förstår huvuddelen av innehållet i texter som består av högfrekvent och åldersanpassat språk som hör till vardag och skola Eleven skiljer mellan olika slags texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande
Eleven förstår i stort sätt olika slags texters uppbyggnad och typiska språkliga drag Eleven känner till berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp Eleven kan använda ordböcker/andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven läser med viss flyt Eleven förstår beskrivande, skönlitterära, förklarande och instruerande texter, återger grundläggande delar av innehållet och samtalar om det Eleven särskiljer berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp
Eleven läser med flyt både högt och tyst Eleven förstår budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna, i åldersanpassad skön- och saklitteratur, sammanfattar och samtalar om läsningen, reflekterar över texternas budskap Eleven förstår modersmålets grundläggande struktur i jämförelse till svenskans
Skriftlig produktion
Eleven skriver enkla sammanhängande texter om sina intressen och upplevelser Språkbruket är någorlunda varierat, synonymer och motsatsord förekommer
Eleven skriver berättande och beskrivande texter som har en viss struktur Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven tillämpar några vanliga skrivregler Eleven använder ordböcker, andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven skriver berättande, beskrivande, informerande texter som har viss språklig variation med vardagliga och skolrelaterade ord Eleven använder med viss säkerhet några vanliga regler för språkriktighet
Eleven skriver texter som har tydlig struktur och språklig variation med inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp Eleven använder nyanserat och värdeladdat språk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven använder några vanliga regler för språkriktighet Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålets och svenskans skriftspråk
Kultur och samhälle
Eleven känner till några seder och traditioner från områden där modersmålet talas och jämför dem med svenska traditioner
Eleven berättar om för eleven betydelsefulla traditioner, skolan och skolgången och kan jämföra med svenska traditioner och skolan
Eleven har kunskaper om geografi och kultur i områden där modersmålet talas
Eleven berättar om viktiga seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas, samt jämför dem med svenska förhållanden Eleven kan jämföra skolgång i området där modersmåls talas med skolgång i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: