Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogisk planering för fokusområdet språk

Skapad 2019-01-23 12:31 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under fokusområdet språkutveckling kommer vi att erbjuda barnen upplevelser och aktiviteter som ger barnen förutsättningar till att utveckla sitt begreppsförråd, berätta, ställa frågor och uttrycka sina tankar. Barnen skall erbjuda flera estetiska aktiviteter där rörelse, lek, musik, bild och drama ingår.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, drama.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

 

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Barnen kommer att få möjlighet till att utveckla sitt ordförståelse, ställa frågor och diskutera berättelser som vi förmedlar. Vi kommer att använda olika böcker i undervisningen där vi lyfter och fördjupar oss i fakta, sagor och berättelser. Barnen skall få möjlighet och uppmärksamma hur orden låter  dvs fonemiska byggstenar.

Vi skall använda ramsor, rim och sånger för att det är bra för barnen att leka med orden , höra att några ord rimmar och hitta ett mönster ( upprepning)i ramsorna  och i sångerna. Vi kommer att arbeta med motsatsord och synonymer för att utveckla deras ordförråd. Ruby i temasagan tycker om att säga ”booleska uttryck” dvs påståenden som bara har två möjliga svar, sant eller falskt. Barnen skall få möjlighet att uppmärksamma vad som är sant ,falskt och när man säger inte framför något så förvandlas det till en motsats. Barnen får uppmtäcka och resonera kring detta

Barnen skall få vara med om att leka med ord och fonem, då det är viktigt för barnens läs- och skrivutveckling att barnen får erfarenheter om ljud/ fonem och bli medvetna om hur orden låter i början eller i slutet.

Barnen får möjlighet till att vara delaktiga skapa egna sagor och dramatisera den själva eller använda dockfigurer.

Vi kommer att återge sagor från andra kulturer utan att läsa från en bok. När vi berättar sagorna på ett inspirerande vis, så ger vi barnen möjlighet att själva föreställa sig handlingen i sitt huvud.

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 Vi kommer att dela upp barnen i halvgrupper och i grupper  (6 barn )när vi har undervisningarna. Det har vi praktiserat förut så det är en framgångsrik beprövad metod. Dessutom så erbjuder vi barnen att de får hantera och prova på själva för de lär sig nya saker genom att använda alla sina sinnen och även kroppen.

” Sagostunder i förskolan fungerar som en förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Förutom att inspirera till fantasi och kreativitet stimulerar den initiativförmåga och ökar barnens koncentration , gruppkänsla.” 

(Citat av  Ann Granberg 2000; från läslyftet/skolverket)

” Vardagsspråket är det som ett barn initialt lär sig att behärska och innebär grundläggande turtagning och kunna skapa meningar utifrån det barnen känner igen och konkret ställs inför.” Björk- Willén

” För att utveckla sitt språk vidare måste barn dock få hjälp att vidga sina språkkunskaper och utmanas kognitivt.” I en studie visar Houen m flera( 2016) hur olika sätt att ställa frågor ger barn olika möjlighet att utveckla sitt svar.
” Alla som läst för barn vet att de älskar att höra samma berättelse om och om igen. 
Whitehurts m flera ( 1994) visar i en studie att barn ökade sitt ordförråd om de fick möjlighet att samtala under bokläsningsaktiviteter. Att barnen fick höra samma berättelse flera gånger och sedan få hjälp att uppmärksamma samma ord vid flera tillfällen. De positiva effekterna av att utveckla barns ordförråd blev dock synliga först efter tredje läsningen av berättelsen.” 

 

Vi skall genomföra läsningarna så att dessa blir mer varierade och inspirerade så att barnen får ännu mer behållning av det vi förmedlar. Ibland så berättar vi sagan med rekvisita, vi gör en bildpromenad och ställer frågor till barnen. Vi kommer att läsa olika typer av böcker; faktaböcker, folksagor, bilderböcker och böcker som tar upp relevanta händelser.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi läser böcker och pratar, diskuterar med barnen när det händer i leken eller i samtal mellan barnen så att vi agerar och är medvetna om normkritiska förhållningssätt. Det kan komma påstående från barnen om familjer eller om kläder. Vi lyfter barnens rättigheter utifrån värdegrunden och utifrån barnkonventionen för att det är viktigt att prata och ha en dialog med alla barnen så att de bygger upp en självkänsla och få uttrycka sina tankar, känslor samt att barnen kan fungera ihop med andra människor och känna empati, en välvilja ( solidaritet)och trygghet i gruppen.

Grön flagg; Vi skall arbeta med ett mål som handlar om hälsa och hygien. Vi skall utföra aktiviteter där barnen blir uppmärksamma på smuts och bakteriers som  finns överallt (ett experiment där vi kommer använder lite kakao eller kaffe). Vi skall också titta på en film från UR ” Kanin och kroppen” om vikten av bra hygien.

Estetiska lärprocesser; Barnen skall få få bildning och skapa pingviner. I temasagan så finns pingvinerna med och vi har valt att de skall införa språket på ett lustfyllt sätt. Vi kommer att tillverka snögubben som barnen får skriva sitt namn ( en bokstav i varje cirkel). Då synliggör vi både bokstäver, hur långa/ korta namn som finns i gruppen.

Digital kompetens;  Vi arbetar med olika digitala verktyg som Pen-PAL, programmera roboten och Sphero, appar där bokstäver och språket är i fokus, när barnen önskar så tar vi kort på barnens skapande ex konstruktionslekar. Vi skall även fortsätta med dansprogrammering.

Flerspråkighet; Vi fortsätter att lyfta begrepp på flera språk för vi ser det som en tillgång.  Vi använder flera språk i ett sammanhang. Vi har många språk på Granen och barnen är intresserade av att veta vad olika mat, dryck är på de olika språken. Vi skall också lägga till nya ord som ex glas, sked och ord utifrån temasagan. Vi lyssnar på sånger, fraser på translate och använder Pen-PAL.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: